ЗДДС, т. 18, параграф 1

2_1847/08.12.2011
ЗДДС, ДР – §1, т.18
ЗДвП – чл.149;
Комбинирана номенклатура.
Изпратили сте повторно писмено запитване, заведено с вх. ………..12.2011г. по регистъра на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”– ……….., с което допълватефактическата обстановка, изложена в запитване с вх.№………. от …….11.2011г., по което вече сте получили наш отговор:
Съгласно изложеното в настоящето запитване, закупеният от дружеството автомобил е марка „Пежо 308” с 4+1 места и ще го използвате за покупка на материали и превоз на работниците до обектите на предприятието. Основната Ви дейност е монтаж, ремонт и поддръжка на асансьори. Приложили сте копие на:
– Свидетелство за регистрация, в което автомобилът е регистриран като товарен автомобил;
– Сертификат за съответствие на ЕО, издаден от официалният представител и вносител на автомобили «Пежо» за България, София Франс Ауто, в който автомобилът е определен в категорияN1.
Интересувате се, при така конкретизираната фактическа обстановка, имате ли право на данъчен кредит за:
– покупката на автомобила;
– разхода за гориво.
Изхождайки отдопълнителната информация, от приложените към запитването документии от нормативната уредба на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/,допълвам изказаното вече становище:
Съгласно последната редакция на §1, т.18 от ДР на ЗДДС, в сила след 01.01.2010 година, за леки автомобили по смисъла на закона, продължават да се считат такива, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
Изхождайки от горната дефиниция можем да направим следните изводи:
На първо място, промяната в дефиницията, в сила от 01.01.2010г., се свежда само до това да конкретизира начина, приложим за определяне на местата на седалките при пътническите автомобили и третирането им като леки по смисъла и за целите на ЗДДС. Т.е. по смисъла на изречение първо от дефиницията, закупеният от дружеството автомобил е лек автомобил.
На второ място, по смисъла на изр.второ от §1, т.18 от ДР на ЗДДС, не е лек автомобил, който:
– има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършванатадейност от регистрираното лице;
– е предназначен за превоз на товари.
А/ Автомобилът има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършванатадейност:
В запитването липсваинформация закупеният автомобил да притежава трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършванатаот Вас дейност, която да го определя като вид «специален» автомобил.
Б/ Автомобилът е предназначен за превоз на товари:
В ЗДДС липсва дефиниция на понятието «предназначен за превоз на товари». Автомобилът е определен като товарен в техническата документация и в талонав съответствие с разпоредбите на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.
Видно от дефиницията, дадена в §1, т.18 от ДР на ЗДДС, тя не препраща изрично към ЗДвП, но когато в нормативен акт липсва еднозначна уредба на даден въпрос, той се тълкува съобразно разпоредбите на нормативните актове, уреждащи аналогични правоотношения. Такива нормативни актове в конкретния случай са Закона за движение по пътищата и Комбинираната номенклатура, с която работи митническата администрация на Европейския съюз, вкл. и на България.
Предвид разпоредбата на чл.149 от ЗДвП за нуждите на типовото одобряване на пътните превозни средства, в категория N са определени моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари. Към категория N спадат и моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t, обозначени като N 1.
В смисъла на казаното дотук, при класифицирането на леките автомобили от гледна точка разпоредбите на ЗДДС,следва да се вземе предвид класификацията, която предлага КН, тъй като тя дава подробно техническо описание на конструкцията на автомобил, определен за превоз на товари.
Съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура /КН/, чието използване в българското законодателство е определено със Закона за статистиката на външнообщностната търговия със стоки чрез системата Интрастат иЗакона за акцизите и данъчните складове, превозните средства, предназначени за превоз както на пътници, така и на товари са определени в две позиции:
– 8703 – пътнически или товаропътнически;
– 8704 – за превоз на товари.
Решаващото за избора на едната или другата позиция е основното предназначение на автомобила: предназначен главно за превоз на пътници или предназначен главно за превоз на товари. Съгласно Обяснителните бележки към КН, автомобил класифициран като автомобил за превоз на товари се отличава с отделна кабина за водача, спускащ се борд на каросерията, липса на прозорци върху страничните стени в задната част, наличие на врати без прозорци или отваряща се врата чрез приплъзване или повдигане, позволяваща оптимално товарене или разтоварване на товари, липса на всякакви елементи на комфорт върху платформата за товарене, типичен за кабините на пътническите автомобили и т.н.
Изхождайки от всичко казано до тук, за да ползвате законосъобразно правото на данъчен кредит при доставката по закупуване на процесния автомобил, както и по доставките, свързани с разходите по подръжката и експлоатацията му, е нужно автомобилът да отговаря на критериите за тарифирането му като «автомобил за превоз на товари» съгласно Комбинираната номенклатура.
Обръщаме Ви отново внимание, че в процеса на данъчното производство /проверка или ревизия/, органът по приходитеизяснява всички факти и обстоятелства в тяхната съвкупност с цел обективна преценкаи удостоверяване наличие на формалност при регистрацията на автомобила като товарениличе са налицевсички обстоятелствадоказващи,действителното му функционално предназначение за превоз на товари в рамките на икономическата дейност на предприятието.

Оценете статията

Вашият коментар