ЗДДС, чл.10, aл. 2,ЗДДС, чл.10, aл. 1

5_ 21-03-5/ 12.10.2011 г.
ДДС, чл.10, ал.1
ДДС, чл.10, ал.2
В подаденото от Вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ е поставен следния въпрос във връзка с предстоящо преобразуване на търговски дружества:
1. Обстоятелствата, по чл.10, ал.1 и ал.2 от 3ДДС се смятат за изпълнени на датата по чл.263ж, ал.2 от Търговския закон, съгласно договора за преобразуване?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към въпросите нормативна уредба, изразявам следното становище:По силата на чл.10, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)нее доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на:
1. преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
2. прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество.
В случаите по ал. 1 лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.
Преобразуването на търговски дружества е уредено в глава шестнадесета от Търговскиязакон (ТЗ). Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.
Легална дефиниция на понятието вливане е дадена в разпоредбата на чл.262, ал.1 от ТЗ . Съгласно тази разпоредба при вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
С решението за преобразуване, съгласно чл.262о, от ТЗсе одобрява договорът или планът за преобразуване. В случая вливането,като форма на преобразуване на търговски дружества ще породи действие от момента на вписването му в търговския регистър. За дата на вливане на търговските дружестваследва да се приеме датата, на която е вписано преобразуването в търговския регистър.
За счетоводни цели, в разпоредбата на ал.2 на чл.263ж, от ТЗ, е регламентирана възможност,в договора или в плана за преобразуване,да се предвиди по-ранна дата, от която действията на преобразуващите се дружества ще се смятат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружество. Тази дата не може да предхожда с повече от 6 месеца датата на договора или плана за преобразуване.
Предвид гореизложеното, за целите на данъчно третиране по ЗДДС преобразуването на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от ТЗ, поражда действие от момента на вписване на вливането в търговския регистър.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.43,ДОПК, чл.85,ЗДДФЛ, чл.50

5_94-00-106/05.06.2008г.ЗДДФЛ, чл.43, чл.50,ДОПК, чл.85Относно авансово определяне на данъка за лице, получаващо доходи по извънтрудови правоотношения/граждански договор/ предвид разпоредбите на ЗДДФЛ, Ви уведомявам следното:Доходите от упражняване

относно инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-152Дата:24.02.2017 год.ЗКПО, чл. 189бОТНОСНО: относно инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по редана чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)Във връзка с Ваше

прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осиг

Изх. №21-04-906.12.2017 г.КСО – чл. 4, ал. 3, т. 4НАРЕДБА №Н-8/2005 г. – чл. 4, ал. 1НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 2В дирекция ,,Обжалване и

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. 19.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Дружество извършва търговия

Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024