ЗДДС, чл.107, т. 3

2_554-1/05.04.2012г.
ЗДДС,чл.107,т.3
Прехвърлили сте предприятието си по реда на чл.15 от ТЗ на ЕООД, катоедноличния търговец е заличен от търговския регистър на 05.03.2012г.На 07.03.2012г. сте подали заявление за дерегистрация на основание 107, т.3 от ЗДДС. Посочвате, че при извършената проверка във връзка с подаденото от Вас заявление, органа по приходите е постановил отказ за дерегистрация. Извършена е пререгистрация по ЗДДС, при която сте получили идентификационен номер по ДДС – ЕГН, пред който е поставен знакът „BG”, въпреки, че като физическо лице не извършвате независима икономическа дейност.
Поставили сте следните въпроси:
1.До кога следва да подавате СД по ЗДДС и кога можете да се дерегистрирате по ЗДДС, като физическо лице, при положение, че 12 месеца назад, считано от ===.2012г. – датата на постановяване на отказа за прекратяване на регистрациятанямате никакъв приход?
2. При положение, че сте регистрирано по ДДС лице, продажбата на лична движима и недвижима собственост трябва ли да се счита за доход от независима икономическа дейност и да се начислява данък, а когато имуществото е придобито в режим на СИО – 50% от нея ли ще се облага?
На основание изложената фактическа обстановка изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.107, т.3, б. ”а” от ЗДДС основание за задължителна дерегистрация езаличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2.
Следва да се има предвид, че при определяне на облагаемия оборот, в случаите на заличаване на едноличния търговец от търговския регистър се включва и оборотът на лицето в качеството му на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър / чл.73, ал.4 от ППЗДДС/.
Съгласно ал.4 на §1 от ДР на ППЗДДС когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът “BG“. Пререгистрацията по ал.4 се извършва в 14-дневен срок от вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. За дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър. В този случай не се смята, че лицето извършва доставка на наличните стоки или услуги по чл. 111 от закона.
Предвид разпоредбата на чл.108, ал. 1, т.1 от ЗДДС като лице, регистрирано на основание чл.96 от закона, за Вас ще е налице правна възможност да се дерегистрирате по избор, при спадане на облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия под 50 000 лв., като в този случай Вие избирате кога да подадете заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Регистрираните по ЗДДС лица са длъжни да подават справки-декларации и отчетни регистри за всеки данъчен период до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят, поради което това задължение ще отпадне, когато се дерегистрирате по ЗДДС.
По втори въпрос:
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Определение за независима икономическа дейност едадено в чл.3, ал.2 от ЗДДС- това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
За целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице, независимо в какво качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н.В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Предвид горното,дейността по покупко- продажба на движима и недвижима собственост има характер на независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, ако се извършва редовно и по занятие срещу възнаграждение.
Тази дейност няма да има такъв характер единствено в случаите, когато се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. В този случай, сделките ще бъдат извън обхвата на ЗДДС, няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС и единствено при наличие на тази хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
Ако вещите са придобити в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/, дохода от продажбата на същите следва да бъде разделен поравно между двамата съпрузи. В случай, че доставката е облагаема Вие, като регистрирано по ЗДДС лице следва да начислите ДДС върху ? част от цената. За съпругът – нерегистрирано по ЗДДС лице оборота от продажбите ще формира облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС.
Следа да имате предвид, че в производствата по ДОПК органите по приходите са самостоятелни и независими и в техните правомощия е извършването на преценка за наличие на независима икономическа дейност при последващ данъчен контрол.

Оценете статията

Вашият коментар