ЗДДС, чл.111а, aл. 3,ЗДДС, чл.69, aл. 2,ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.86, aл. 3,ЗДДС, чл.124, aл. 2,ЗДДС, чл.119

Изх. №26-02-4
25.04. 2016 г.
чл. 17, ал. 1 и 2 от ЗДДС, чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, чл. 111а, ал. 3 от ЗДДС, чл. 124, ал. 2 от ЗДДС, чл. 119 от ЗДДС, чл. 69, ал. 2 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Е“ ООД осъществява внос в САЩ. Стоката се изпраща от производител в Италия с ДИ ЕЙЧ ЕЛ като всички разходи – мита, такси, транспорт и други се префактурират от ДИ ЕЙЧ ЕЛ на „Е“ ООД. В САЩ „Е“ ООД има сключени договори с комисионери за предлагане на стоките, за които дружеството издава фактури и ги отразява в клетка 18на справката-декларация по ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да се отчита доставката на стоките от „Е“ ООД в САЩ?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по ЗДДС и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от закона.
Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е регламентирано в чл. 17, ал. 2 от ЗДДС и това е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
В изложената в запитването фактическа обстановка е посочено, че стоката се намира на територията на САЩ към момента на продажбата й.Предвид това ина основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната и за „Е“ ООД не възниква задължение за начисляване на данък, предвид разпоредбата начл. 86, ал. 3 от ЗДДС, в случай, че дружеството е регистрирано по ЗДДС. В случай, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС, тези доставки не формират облагаем оборот за регистрация по чл. 96 от ЗДДС.
За доставките с място на изпълнение в трета страна, по силата на чл. 111а, ал. 3 от ЗДДС, документирането следва да бъде извършено съобразно чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС. В този случай, за извършената доставка на стоки с място на изпълнение в САЩ „Е“ ООД следва да издаде данъчен документ – фактура, в която е посочено, че на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната.
Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 от закона в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.
Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 4 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от закона.
Данъчни документи (фактура, известие и протокол), определени в чл. 112, ал. 1 от ЗДДС са документите, издадени по смисъла на ЗДДС, поради което лицата не са длъжни да отразяват в дневника за покупките и продажбите документи, издадени по реда на законодателства на други държави. В конкретния случай „Е“ ООД няма задължение да отразява фактурата, получена от италианския доставчик за закупените от него стоки в дневника за покупките. По отношение на фактурите, с които се документират доставките с място на изпълнение на територията на САЩ, същите следва да намерят отражение в колона 23 „Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС“ от дневника на продажбите, съответно в клетка 18 „Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС“ на справката- декларация.
Във връзка с разпоредбата на чл. 17, ал. 1 и 2 от ЗДДС следва да се информирате за правилата за регистрация за целите на данъка върху оборота и документиране на доставките в страната, в която ще се извърши прехвърлянето на собствеността, фактическото предоставяне или от която ще започва транспорта на стоките (САЩ).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на доставки между съдружниците в дружество по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ и самото дружество по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки между съдружниците в дружество по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ и самото дружество по реда на Закона за данък

право на преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделски производители за 2014 г.

Изх. № 39-00-1Дата:09.05.2014 год.ЗКПО, чл. 91;ЗКПО, чл. 189бОтносно: право на преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделски производители за 2014 г. Внае постъпило

апитване относно облагане на доходи от трудови правоотношения, съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и приложимата спогодба за избягване на двойното да

Изх. № 94-Т-238Дата:02.06.2016 год. ЗДДФЛ, чл. 4; ЗДДФЛ, чл. 42; ЗДДФЛ, чл. 75.Относно: Запитване относно облагане на доходи от трудови правоотношения, съгласно разпоредбите на Закона