ЗКПО, чл.113,ЗКПО, чл.117, aл. 1

Изх. №26-03-4/05.07. 2017 г.
ЗКПО – чл. 117, ал. 1
ЗКПО – чл. 113
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №26-03-4/….2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
На 30.05.2017 г. в търговския регистър (ТР) е депозирано заявление на „С“ АД за вписване на преобразуване чрез вливане по чл. 262 от Търговския закон (ТЗ) на „Д“ АД (преобразуващо се дружество) в „С“ АД (приемащо дружество). Поискано е спиране на регистърното производство до произнасянето на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с решение за разрешаване на преобразуването от лицензиант съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ). След влизане в сила на решението на КЕВР, в ТР ще бъде подадено заявление за възобновяване на регистърното производство.
След вписване на вливането преобразуващото се дружество бива отбелязано като заличен търговец в ТР, съответно индивидуализиращите данни, в т. ч. единния идентификационен код (ЕИК) биват заличени.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Кой образец на декларация по ЗКПО следва да бъде подаден от приемащото дружество? Следва ли да се ползва образецът на декларацията по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г., който да бъде подаден на хартиен носител или има други специфични изисквания?
2. Следва ли с декларацията по ЗКПО да бъде подаден годишен отчет за дейността и в какви срокове?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Данъчното третиране при преобразуване на дружества се съдържа в глава деветнадесета, част втора на ЗКПО, където са регламентирани две основни направления – общ режим (раздел I) и специфичен /облекчен/ режим на облагане при преобразуване (раздел II).
Разпоредбите в раздел І се прилагат за преобразуване на дружества по смисъла на ТЗ. Съгласно определението на чл. 262, ал. 1 от ТЗ при вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминавакъм едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
Съгласно чл. 125 от ЗКПО специфичният режим на облагане при преобразуване се прилага при вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции или дялове по смисъла на чл. 126 – 131 от с. з., в които участват местни дружества и/или дружества от друга държава – членка на Европейския съюз.
Вливане по смисъла на чл. 126, ал. 1 от ЗКПО е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:
1. всички активи и пасиви на едно или повече преобразуващи се дружествапреминават към съществуващо приемащо дружество, като преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация;
2.на акционерите или съдружниците в преобразуващите се дружества се издават акции или дялове от приемащото дружество.
На основание чл. 132, ал. 2 от ЗКПО в случаите на вливане може да не се издават акции или дялове, когато това е допустимо от ТЗ.
Вливане е и всяко преобразуване, при което всички активи и пасиви на преобразуващо се дружество преминават към приемащо дружество, притежаващо всички акции или дялове на преобразуващото се дружество, и преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация (чл. 126, ал. 2 от ЗКПО).
В случай, че вливането попада в обхвата на специфичния режим на данъчно облагане при преобразуване, данъчното третиране се извършва съобразно нормите на раздел ІІ от глава деветнадесета от ЗКПО и при спазване на разпоредбите на раздел І от тази глава, които са приложими независимо от това дали вливането попада в общия или в специфичния режим на облагане при преобразуващи се дружества.
Дата на преобразуване за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър (чл. 113 от ЗКПО). Съгласно чл. 114 от ЗКПО последен данъчен период при прекратяване на преобразуващо се дружество е периодът от началото на годината до датата на преобразуването.
Данъчното облагане на преобразуващото се дружество („Д“ АД) за последния данъчен период по смисъла на чл. 114 от ЗКПО следва да се извърши по реда на чл. 115, ал. 1 от същия закон. Това означава, че данъчният финансов резултат за последния данъчен период на вливащото се дружество ще бъде формиран като счетоводният му финансов резултат, получен за времето от 01.01.2017 г. до датата на вливането, се преобразува за данъчни цели по общия ред на закона.
В случай, че конкретното преобразуване чрез вливане изпълнява изискванията на раздел ІІ от глава деветнадесета за прилагане на специфичния режим на облагане при преобразуване, преобразуващото се дружество не следвада прилага ал. 2 и 3 на чл. 115 от ЗКПО на основание ал. 4 от същата норма. По отношение на активите и пасивите – предмет на преобразуване, попадащи в обхвата на чл. 139, т. 1 от ЗКПО, се прилага данъчния режим на чл. 138, чл. 140 и чл. 141 от ЗКПО.
По първия поставен въпрос:
Съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗКПО приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването. Декларацията се подава в териториалната дирекция на НАП по регистрация на приемащото дружество.
За данъчната декларация по чл. 117 от ЗКПО няма одобрен специален образец, поради което данъчно задължените лица попълват общата форма за деклариране на корпоративния данък – образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Актуалният към настоящия момент образец на декларацията по чл. 92 от ЗКПО е утвърден със заповед № ЗМФ-1267 от 19 декември 2016 г. на министъра на финансите и е обнародван в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, бр. 102/2016 г., поместен е на интернет страницата на НАП. В Част І – Данни за декларацията е предвидено да бъде отбелязано основанието, на което се подава декларацията. При прекратяване на преобразуващо се дружество, на ред 1.2 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 117, ал. 1 – приложимата разпоредба на ЗКПО. Ново изискване при попълване на формата е да се отбележи съответната дата, от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, която в настоящия случай е датата на преобразуването, т. е. датата на вписване на преобразуването в ТР.
Процедурата за подаване и приемане на декларации е уредена в глава тринадесета на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Декларацията се подава в писмена форма в компетентната териториална дирекция на НАП чрез попълване на утвърдения образец на хартиен носител, на технически носител по утвърден формат на записа и по електронен път. Декларацията може да се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка, да се подаде в определени пощенски клонове или по интернет, подписана с електронен подпис (чл. 99, ал. 1 и 2 от ДОПК).
По втория поставен въпрос:
Разпоредбата на чл. 117 от ЗКПО не изисква подаване на годишни финансови отчети на преобразуващото се дружество с данъчната декларация.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на ЗОПБ.

Изх. № 23-22-127411. 06. 2012г.Чл.3, ал.1, т.1 от ЗОПБФактическа обстановка Дейността на дружеството е посредничество при покупко-продажбата на недвижими имоти. По силата на сключено споразумение

Данъчно третиране на командировъчните пари по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Дължимост на осигур

Изх. № 24-34-476……………..Дата: .…………… .2008 г.ОТНОСНО: Данъчно третиране на командировъчните пари по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по

данъчното третиране на сделките, извършвани по цитирания закон. Това становище също е публикувано на сайта на НАП.

Изх. № 08-С-4Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………На поставените от Вас въпроси, свързани с прилагането на новия Закон за данък върху добавената стойност, който е в

облагането на МСД, регистрирано от българско юридическо лице извън територията на страната се съдържат в ЗКПО, в глава ІІІ – Международно облагане.

2_ №1017/22.06.2012 г.чл.7 ал.4 от ЗДДС чл.14 от ЗКПО В Дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ……..,в което е описана