ЗДДС, чл.94

5_ 20-00-352/28.10.2012 г.
Чл. 94от ЗДДС
Фактическа обстановка:
ЕООД се преобразува чрез промяна на правната форма в ЕАД. Дружеството започва да издава фактури от № 0000000001.
Поставен въпрос:
Каква трябва да бъде номерацията на издаваните фактури?
При преобразуването на търговско дружество чрез промяна на правната му форма едно юридическо лице се трансформира в друг вид юридическо лице (новоучреденодружество), като новоучреденото дружество става правоприемник на преобразувалото се дружество.
С вписването в Търговския регистър на промяната на правната форма преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация и възниква новоучредено, т.е. възниква нов правен субект, който за целите на ДДС се идентифицира с нов идентификационен номер по смисъла на чл.94 от ЗДДС.
С оглед гореизложеното номерацията на документите по чл.78 от ППЗДДС издавани от новоучреденото дружество следва да започва от 0000000001.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.21, aл. 2

№ 956-1/30.07.2013г.чл.21, ал.2 от ЗДДС Отправили сте писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” с вх.№…………. в което сте изложили

смисъла на употребена дума или израз.

2_2047/10.12.2010ЗКПО – чл.55Закона за движение по пътищатаЗакона за нормативните актовеПостъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. с вх.№ ………………10.12.2010г., в

Приложение на чл. 177а от ЗКПО

Изх. № М-26-Б-213Дата:21.01.2014 год. ЗКПО, чл. 31, ал. 1, т. 15 (отм.); ЗКПО, чл. 177а.Относно: приложение на чл. 177а от ЗКПО Внае постъпило Ваше писмено

добавките за деца.

Изх. №24-34-126Дата:05.10.2012 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3; ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4. Във

aabed