fbpx

ЗДДС, чл.113, aл. 1

Изх.№20-00-269
19.07.2011г.

чл.39, т.5 от ЗДДС
В запитването поставяте въпроса:
Медико-техническа лаборатория по зъботехника, която ерегистрирана по реда на чл.18, ал.2 от Закона за лечебните заведения, като заведение за извънболнична помощ попада ли в обхвата на чл.39, т.5 от ЗДДС и следва ли да начислява ДДС на продажбите на произведени зъбни протези.
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС / ДВ, бр. 94 от 2010 г./, в сила от 01.01.2011 г. са променени разпоредбите на чл. 39, ал. 5 от същия.
Съгласно изменениятадоставката назъбни протези е освободена, само когато е извършена от зъболекари или зъботехници, каквото е и изискването на чл.132, ал.1, буква”д”от Директива на Съвета 2006/112/ ЕО.
В случай, че доставката на зъбни протезисе извършва от лица различни от зъболекари и зъботехници ,тосъщата не попада в обхвата на чл.39, ал.5 от ЗДДС и е облагаема .

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top