ЗДДС, чл.113, aл. 3, т. 2,ППЗДДС, чл.112,ЗДДС, чл.119,ППЗДДС, чл.113, aл. 3, т. 2,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.46, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.86, aл. 3

Изх. № 20-00-231/14.06.2011 г.
ЗДДС, чл.46, ал.1, т.1
чл.26, ал.2
чл.113, ал.3, т.2
чл.119
чл.86, ал.3
ППЗДДС, чл.112
чл.113, ал.3, т.2
Сключен е договор за паричен заем между две дружества, регистрирани по ЗДДС. Съгласно договора, заемът се погасява на равни месечни вноски.
Поставените в запитването въпроси са :
– Как следва да се документира финансовата услуга? Издава се фактура без да се начислява ДДС, издава се протокол или се осчетоводява със съответните счетоводни документи-банково бордеро, мемориален ордер или касови ордери?
– Ако се издаде фактура, данъчната основа на финансовата услуга „отпускане на заем” е лихвата или съответната месечна вноска (главница и лихва)? Фактурата отразява ли се в отчета за извършените продажби на съответния данъчен период?
Предвид обстоятелството, че не са конкретизирани дружествата, които са страни по договора за заем, както и, че същия не е приложен към запитването, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС, освободена доставка е договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг.
По смисъла на чл.26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
В конкретния случай, данъчната основа на услугата е лихвата.
При условие, че сключения договор между двете дружества се отнася до предоставянето на финансови средства под формата на заем , то тази доставка следва да се третира като освободена.
Съгласно чл.113, ал.3, т.2 от ЗДДС, фактура може да не се издава. В случай, че не бъде издадена фактура чл.119 от ЗДДС във вр. с чл.112 от ППЗДДСуказва, че за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът-регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
На основание чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Оценете статията

Вашият коментар