ЗДДС, чл.114, aл. 1,ППЗДДС, чл.112, aл. 3

2_996-1/27.04.2009г.
ЗДДС, чл.114, ал.1
ППЗДДС, чл.112, ал.3
В Дирекция „ОУИ” гр. …. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” – гр……, в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Основната дейност на дружеството е свързана с организация и провеждане на семейни обреди – сватби и погребения и осигуряване на свързаните с тях услуги и аксесоари. На основание договор, сключен между Общинаи „Обреден дом” ЕООД и Наредба №21 от 20.11.1984г. за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове, дружеството стопанисва гробищните паркове на гр. … и извършва всички гробищни услуги- изкопаване на гроб, погребение, подготовка на гробно място и др. За предоставените услуги издавате фактури, с получатели ЮЛ
/погребални агенции и предприятия/ и физически лица. Предвид зачестилите сигнали от клиенти на погребалните агенции, че получават извършената от вас услуга на цена, по-висока от вашата поставяте следните въпроси:
1. Допустимо ли е за извършваните от Вас гробищни услуги да се издават фактури, в които като получатели да се посочват физическите лица – грижовници на покойниците, вместо погребалните агенции, като в издадените документи не се посочва ЕГН на грижовника?
2. Допустимо ли е при отказ от страна на грижовника да предостави ЕГН да се състави вътрешен документ при спазване изискванията на чл.6 от Закон за счетоводството и отчет за извършените продажби на основание чл.119 от ЗДДС?
3. Допустимо ли е в издаденият от вас документ като получател да бъде посочено името на грижовника, а сумата по фактурата да се заплати от друго лице, заело се с организацията на погребението?
Предвид изложената фактическа обстановка изразявам следното становище:
ЗДДС предвижда всяко данъчно задължено лице доставчик (peгистрирано или нерегистрирано по този закон) да издава фактура за извършената от него доставка на стока или услуга, илипри получаване на плащане преди доставката.
Получател по доставката, съгласно на чл.11, ал.2 от ЗДДС е лицето, което получава стоката или услугата, предвид което в издаваните от вас фактури като получатели следва да се посочват лицата, на които е предоставена съответната услугата.
Задължителните реквизити, които следва да съдържат фактурите са посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС. Съгласно т.8 от същата разпоредбавъв фактурата следа да се посочи идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато получателят е нерегистрирано по този закон лице.
Случаите, при които издаването на фактура не е задължително са изброени в чл.113, ал.3 от ЗДДС. Фактура може да не се издава, когато получателят е данъчно незадължено физическо лице. В тези случаи тя се издава по желание на някоя от страните по доставката, като всяка oт тях е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.
За доставките, за които издаването на фактура не е задължително следва да съставите отчет за извършените продажби, който да съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния период. Съдържанието на обобщената информация, съдържаща се в отчета за извършените продажби е регламентирано в чл.112, ал.3 от ППЗДДС. Отчетът се съставя най – късно в последният ден на данъчния период, като законът допуска по ваш избор да съставяте отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период. Отчетът за продажбите следва да намери отражение в дневникът за продажби в колони 1-5 и 9-25 от приложение №10.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 118 от ЗДДС, съгласнокоято всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Съгласно чл.121 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) регистрираните лица водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данък върху добавената стойност и ППЗДДС.
Изискване към съдържанието на първичния счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица е въведено и с разпоредбата на чл.7, ал.1, т.3 от ЗСч.В т.З на чл.7, ал.1 от ЗСч е посочено, че първичният счетоводен документ следва да съдържа наименование, адрес и номер за идентификация по чл.84 от ДОПК на издателя и получателя.
Липсата на някои от реквизитите посочени в чл.114 от ЗДДС подлежи на преценка при последващ данъчен контрол от органите по приходитес оглед налице ли е документална обоснованост на стопанската операция.
В ЗДДС не е предвидено ограничение по отношение на лицето, заплащащо дължимото Ви възнаграждение.

Оценете статията

Вашият коментар