ЗДДС, чл.115, aл. 1

2_ 1229/19.09.2013г.
ЗДДС чл.115, ал. 1
В Дирекция ОДОП ……….е постъпило писмено запитване, заведено в регистърас вх.№1229/19.09.2013 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
През 2010 г. фирмата Ви сключва договор за лизинг с „. ”АД за закупуване на лек автомобил със срок от 24 месеца. В началото на 2012 г. автомобилът е откраднат. Всеки месец след месеца на кражбата сте получавали фактури за дължимата главница и лихва и сте превеждали сумите по издадените фактури. На 08.02.2013 г. сте получили кредитни известия към всички фактури, които са издадени от лизингодателя след кражбата на автомобила.
Поставяте следния въпрос:
1. Следва ли, след като има направени плащания по фактури на лизингодателя, по които в последствие са издадени кредитни известия, да бъдат възстановени от същиязаплатените от дружеството суми ?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС, изразявам следнотостановище:
Съгласно чл.115, ал. 1 от ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. Предвид ал.3 на същия член при разваляне на доставката се издавакредитно известие.
Внесените от Вас суми по издадени фактури от лизингодателя, след кражбата на автомобила, за които са издадени кредитни известия, би следвало да Ви се възстановят от лизингодателя, освен ако имате друга уговорказа същите.
Считам, че отношенията между страните в тази връзка би следвало да се уредят по гражданско правен път.

Оценете статията

Вашият коментар