ЗДДС, чл.116, aл. 1,ЗДДС, чл.116, aл. 4,ЗДДС, чл.115, aл. 1,ЗДДС, чл.116, aл. 3

Изх. №23-30-14 и
№20-00-45
15.03.2017 г.
ЗДДС, чл.115, ал.1
чл.116, ал.1
чл.116, ал.3
чл. 116, ал.4
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Г..е собственик на фотоволтаична електроцентрала за производство и продажба на електроенергия. Във връзка с отменено решение на /понастоящем …ЕВР/ № Ц-33/2012 г. на дружеството е начислена такса достъп до електроразпределителната система, която то е заплатило на „А. „Г..води дела за възстановяване на недължимо платената такса.
Дружеството е подало декларация по ЗДДС на 09.01.2017 г. за данъчен период м. декември 2016 г., по която има ДДС за възстановяване 1318, 67 лв.
На 13 януари 2017 г. дружеството е получило по електронната поща кредитни известия, издадени от Ана12.2016 г., към фактури за периода 9.2012 г. –…..2013 г. В законния срок е подадена коригираща декларация по ЗДДСс .2017 г., според която дружеството дължи ДДС в размер на ……..
Като основание за издаване на посочените по-горе кредитни известияА е посочило влязло в сила съдебно решение.
Посоченото съдебно решение не е влязло в сила, поради депозирана жалба отА.
Дружеството е получило уверение отА,че кредитните известия ще бъдат анулирани, тъй като липсва правно основание за издаването им, но до момента това не е направено.
„Г..е внесло дължимият ДДС в размер на 29 803,94 лв.съгласно коригиращата декларацияна 23.01.2017 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Ще може ли дружеството да си възстанови начисления и платен ДДС, в случай, че „А“ , не анулира посочените кредитни известия?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласночл. 115, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата. В разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от закона е посочено, че известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по чл. 115, ал. 1 от закона.
Видно от текста на цитираната разпоредба, издаването на кредитно известие предполага разваляне на доставка или намаляване на данъчната основа на доставката, както и постигане на съгласие между страните по сделката, за да се осъществят правните последици на издаденото кредитно известие.
Изложената в запитването фактическа обстановка дава основание да се направиизвод, че в настоящия казус липсват предпоставки за издаване на кредитни известия, поради което издателят им „ А трябва да ги анулира по предвидения от ЗДДС ред.
В случая следва да се приеме, че е налице хипотезата на чл.116, ал.3 от ЗДДС, съгласно, която за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на чл. 116, ал. 4 от ЗДДС, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документисе съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС), като се отразяват в отчетните регистри по ЗДДС.
Според приложение № 12 към ППЗДДС, когато се анулира (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла „PRODAGBI.TXT”, на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойностите, равни по размер на съдържанието на съответните полета на оригиналния запис, но с противоположен знак.
Анулираният документ се описва в дневника за покупки на получателя във файл “POKUPKI.TXT“, касаещ данъчният период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника за покупки, но с противоположен знак.
Отразеното по този начин анулирано кредитно известие ще участва при определяне на резултата за съответния данъчен период, като със стойността на данъка, посочен в него ще се намали дължимия данък или ще се увеличи данъка за възстановяване.