fbpx

ЗДДС, чл.67, aл. 2

В Дирекция ОДОП –
постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …/ 20.08.2014г.
Във връзка с приложен договор за наем и посочена в него наемна сума в размер на 2 000 лв. на месец, без да са посочени допълнителни уточнения /с или без ДДС/ е поставен въпросът дали сумата се приема за крайна с включено ДДС или то трябва да бъде добавено.
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Размерът на дължимият за доставката по отдаване под наем на сграда данък върху добавената стойност зависи от конкретното споразумение между страните по договора.
Когато е договорено, че данъкът не е включен в наемната цена, определянето му се извършва като данъчната основа на доставката се умножи поданъчната ставка.
В случаите, при които не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗДДС, се приема, че той е включен в договорената цена и определянето му се извършва по посочената в чл. 53, ал. 2 от ППЗДДС формула.
Видно от приложеният към запитването договор, в чл.2.1 е определен размер на наема – 2 000 лв. В случая е приложима разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗДДС- след като не е изрично посочено в договора, че данъкът се дължи отделно, се приема, че той е включен в договорената цена.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-19-39 от 09.08.2018 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Между

преотстъпване на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-37Дата: 13.05.2020 год. ЗКПО, чл. 189, т. 3, буква „а“; ЗКПО, чл. 189, т. 3, буква „б“. ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и

Декларация по чл.55, ал.1 от Закона за данъци върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и чл.201, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ за дължими данъци /обр.4001/.

2_1062/13.08.2013г.ЗКПО – чл.12, ал.5, т.2;ЗКПО – чл.194, чл.195;ЗКПО – чл.201, ал.1;ЗДДФЛ – чл.55, ал.1;ДОПК – чл.104;ДОПК – чл.129, ал.1.Относно: Декларация по чл.55, ал.1 от Закона за данъци върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и чл.201, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ за дължими данъци /обр.4001/. Отправили сте запитване, в което сте изложили следното:„……………..”

начисляване на данък върху добавената стойност при продажба на стоки, предмет на онлайн търговия чрез Drop Shipping (директна продажба)

3_2551/06.12.2017 г.ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 17, ал. 1 и 2; ЗДДС, чл. 111а, ал. 3;ЗДДС, чл. 112, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 113, ал. 1; ЗДДС, чл. 113, ал. 3, т. 1; ЗДДС, чл. 119; ЗДДС, чл. 124 ОТНОСНО: начисляване на данък върху добавената стойност при продажба на стоки, предмет на

Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….12.04.2019 г.Дружество има отчетени несъбрани вземания от други предприятия.Приложени са документи, които отразяват кореспонденция и действия от страна на питащото дружество с Икономическа полиция, Прокуратура, Районен съд и други във връзка със събирането на вземанията.Зададен е общ

Данъчно третиране на изплатени суми на физически лица за обстрелян вреден дивеч по реда на чл. 35, т. 6; чл. 36 и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. №24-32-21Дата:18.04.2008 год.Относно: Данъчно третиране на изплатени суми на физически лица за обстрелян вреден дивеч по реда на чл. 35, т. 6; чл. 36 и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. ……., препратено по компетентност в ЦУ на

отразяване в отчетните регистри на получени документи във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1933/12.07.2013 г.ЗДДС, чл. 68 – чл. 72;ЗДДС, чл. 124, ал. 1 и ал. 4;ППЗДДС, чл. 113, ал. 1Относно: отразяване в отчетните регистри на получени документи във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването ОП „П” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Б.С. В Правилника за

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция „ОДОП“ – …………постъпи писмено запитване с вх. № …………/29.05.2014 г. препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – ………, офис …………,относно прилагане на ЗДДС. Фактическа обстановка: ЕТ извършва ветеринаромедицинска дейност с обект – кабинет, находящ се на адрес в гр.Димитровград. Дружеството е осъществило контакт с благотворителна организация

Scroll to Top