ЗДДС, чл.117, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2

Изх. № 23-22-2140
12.01. 2015 г.
чл. 17, ал. 1-ал. 2 от ЗДДС
чл.117, ал. 1 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството закупува стока от лице регистрирано за целите на ДДС в Полша. Стоката се намира на територията на Малта, от където ще бъде транспортирана до клиента на дружеството в Дубай. Полското дружество няма регистрация за целите на ДДС в Малта.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва, да се отрази покупката на стоката в дневника за покупки и има ли задължениедружеството да издава протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС?
2. Налице ли е износ на стоката и с какви документи следва да разполага дружеството?
3. Какво е основанието за неначисляване на ДДС за продажбата на стоката и как следва да се отрази фактурата за продажба в дневника за продажби?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласночл. 17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2.
Съгласно чл.17, ал. 2 от закона мястотона изпълнениепри доставканастока, коятосе изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Предвид цитираните разпоредби мястото на изпълнение при доставка на стока, е в зависимост от това дали предметът на доставката се превозва или не.
В конкретният случай, мястото на изпълнение на тази доставка, по която дружеството се явява получател се определя съобразно разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗДДС и това е мястото, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността конкретно Малта, което се намира извън територията на страната. Тази доставка не представлява ВОП по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС и за нея не следва да се издава протокол по чл. 117, ал. 1 от закона, тъй като се придобива право на собственост върху стоката на територията на друга държава членка и същата не се изпраща или транспортира от територията на държавата членка до територията на страната или територията на друга държава членка.
Дружеството няма задължение да отразява в отчетните регистри по ЗДДС чуждите документи, които не са данъчни документи по смисъла на чл. 112, ал. 1 от закона, но не е грешка, ако покупната фактура се отрази в колона 9 на дневника за покупки.
По втори и трети въпрос:
Мястото на изпълнение на последващата доставка на стоката, която дружеството изпраща от територията на Малта до страна извън Европейския съюз, приложение ще намери разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, т.е мястото на изпълнение е извън територията на страната.
В тази връзка основанието за неначисляване на данък за продажбата е чл.17, ал. 2 от ЗДДС. Доставката следва да намери отражение в колона 23 на дневника за продажби.
За осъществените продажби освенфактура дружеството, следва да разполага и с други документи, удостоверяващи основанието същите да се третират като доставки с място на изпълнение извън територията на страната, като договори, транспортни документи, приемо-предавателни протоколи, търговска кореспонденция и др.
От изложеното до тук, следва да се има предвид, че дружеството осъществява независима икономическа дейност /износ/ на територията на страна от ЕС /Малта/ и следва да се запознае със законодателството на тази държава с оглед възникване на основаниеза регистрация за целите на ДДС в тази държава.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар