ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2

Изх. № 23-22-2142
12.01. 2015 г.
чл. 17, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството закупува стока от лице регистрирано за целите на ДДС в Полша. Стоката се намира на територията на Полша, от където ще бъде транспортирана до клиента на дружеството в Дубай.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва, да се отрази покупката на стоката в дневника за покупки и има ли задължениедружеството да издава протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС?
2. Налице ли е износ на стоката и с какви документи следва да разполага дружеството?
3. Какво е основанието за неначисляване на ДДС за продажбата на стоката и как следва да се отрази фактурата за продажба в дневника за продажби?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
За да се определи данъчното третиране на доставките на стоки, които осъществява дружеството, следва да се определи мястото на изпълнение на същите с оглед разпоредбите на ЗДДС.
Съгласночл. 17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2.
Съгласно чл.17, ал. 2 от закона мястотона изпълнениепри доставканастока, коятосе изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Предвид цитираните разпоредби мястото на изпълнение при доставка на стока, е в зависимост от това дали стоката, предмет на доставката, се превозва или не.
В конкретният случай, мястото на изпълнение на тази доставка, по която дружеството се явява получател се определя съобразно разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗДДС и това е мястото, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността /конкретно Полша/, което се намира извън територията на страната. Тази доставка не представлява ВОП по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС и за нея не следва да се издава протокол по чл. 117, ал. 1 от закона, тъй като се придобива право на собственост върху стоката на територията на друга държава членка и същата не се изпраща или транспортира от територията на държавата членка до територията на страната или територията на друга държава членка.
Дружеството няма задължение да отразява в отчетните регистри по ЗДДС чуждите документи, които не са данъчни документи по смисъла на чл. 112, ал. 1 от закона, но не е грешка, ако покупната фактура се отрази в колона 9 на дневника за покупки.
По втори и трети въпрос:
Мястото на изпълнение на последващата доставка на стоката, която дружеството изпраща от територията на Полша до страна извън Европейския съюз, приложение ще намери разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗДДС, т.е мястото на изпълнение е извън територията на страната.
В тази връзка основанието за неначисляване на данък за продажбата е чл.17, ал. 2 от ЗДДС. Доставката следва да намери отражение в колона 23 на дневника за продажби.
За осъществените продажби освенфактура дружеството, следва да разполага и с други документи, удостоверяващи основанието същите да се третират като доставки с място на изпълнение извън територията на страната, като договори, транспортни документи, приемо-предавателни протоколи, търговска кореспонденция и др.
От изложеното до тук, следва да се има предвид, че дружеството осъществява независима икономическа дейност /износ/ на територията на страна от ЕС /Полша/ и следва да се запознае със законодателството на тази държава, с оглед възникване на основание за регистрация за целите на ДДС в тази държава.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар