ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.9, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 2

5_ 53-00-637/10.08.2012 г.
Чл. 118, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 4, т. 2 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ
Чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ
Фактическа обстановка:
Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, произвежда и продава непреработена растителна продукция – пшеница, царевица и слънчоглед. Продукцията се продава директно на нивата или от складовото помещение, където се съхранява.
Поставени въпроси:
1. Налагали сеземеделският производител дарегистрира и отчита
чрез фискално устройство (ФУ) собствената непреработена продукция?
2. Какъв документ издава земеделският производител ако няма задължение да регистрира и отчита извършените продажби чрез ФУ?
По първи въпрос
Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство(ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.
На основание чл. 4, т. 2от Наредба № Н -18/2006 г. на МФ, продажба на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни, нямат задължение да регистрират иотчитат извършените продажби чрез фискално устройство.
Следователно Вие няма да имате задължение за регистриране на продажбите си чрез фискално устройство акоотговаряте едновременно на следните условия:
-продавате собствена и непреработена селскостопанска продукция;
-не сте търговец по смисъла на Търговския закон;
-извършвате продажбите си на открито, извън територията на търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
По втори въпрос
Редът за документиране и отчитане на доходите на физическите лица е регламентиран в чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Според цитираната разпоредба за осъществени стопански операции, при които данъчно задължените лица не са длъжни да издават фискална касова бележка от ФУ, те издават документ за придобитите от тях доходи съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч).
Съгласно чл. 7, ал.1 от ЗСч, първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:  
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;  
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;  
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция. 
Видно от горното правната уредба на ЗДДФЛ изисква физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител и не е търговец по смисъла на Търговския закон, при продажба на собствена и непреработена селскостопанска продукция да издава документ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, а в случаите на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни – фискална касова бележка от фискално устройство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 23-29-17/21.03.2016 г.ДДС, чл. 53, ал.1ДДС, чл. 116, ал.3ДДС, чл. 116, ал.4В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпилоВашеписменозапитване,приетосвх. №…относноприлагането на разпоредбите на Закона

ЗДДФЛ, чл.35, т. 6

В дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване, с вх. № 94-00-94/20.06.2017 г. Излагате следната фактическа обстановка:Съгласно клаузи по комисионен договор при неизпълнение от едната страна

Отчитане на ползвания данъчен кредит за наличните активи и услуги, придобити и получени преди датата на регистрация на лицето по ЗДДС

3_2914/17.06.2008г.ЗКПО, чл. 47, ал.1;ЗДДС, чл. 74, ал.1 и ал. 2;ЗМДТ, чл. 17Относно: Отчитане на ползвания данъчен кредит за наличните активи и услуги, придобити и получени

aabed