ЗДДС, чл.119, aл. 1

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/ 13.12.2012г. в Дирекция «ОУИ»-
е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е монтирало 11 кафе автомата. При сваляне на информацията на 29.11.2012г. от фискалната памет на ФУВАС е установено разминаване в ДДС – то не отговаря на 20 % от оборота на съответния кафе автомат. В допълнение – за различините напитки се получава отклонение от закръглянето, като разминаването се увеличава.
Поставен е въпрос кое ДДС да се посочи в дневника за продажбите – това което е показано по фискалните бонове на ФУВАС или на база общия оборот, получен от всички машини да се определи данъчната основа и да се начисли ДДС.
Предвид изложената фактическа обстановка, във връзка с поставения от Вас въпрос изразяваме следното становище:
В чл.67 от ЗДДС е регламентиран начинът за определяне на размера на данъка. По смисъла на ал.1 от тази норма, размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка.  Съгласно ал.2, когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.  В ал.3 е указано, че данъкът се смята включен в обявената цена и когато се предлагат стоки – предмет на доставка на дребно, в търговската мрежа.
По смисъла на чл.119, ал.1 от ЗДДС, за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
Предвид гореизложеното, считаме,че при отразяването на оборота в дневниците за продажби следва данните да са съобразени с разпоредбите на ЗДДС и да отразяват точно реализираните продажби.
В случай, че е налице разминаване, считаме, че е необходимо същото да се отстрани от фирмата, която осигурява поддръжката на ФУВАС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »