ЗДДС, чл.119,ЗДДС, чл.3, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 8,ЗДДС, чл.113

Изх. № 26-А-31
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На поставените от Вас въпроси, свързани с влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка
Със съдружника си сте регистрирани за целите на ЗДДС лица и упражнявате свободна професия адвокат. По смисъла на чл.З, ал.2 от ЗДДС това е независима икономическа дейност.
Първи въпрос – какъв документ следва да издаваме за предоставените от нас юридически услуги и как следва да отразяваме начисления ДДС?
Фактура може да не се издава, ако получател на услугата е данъчно незадължено физическо лице /чл.113, ал.З, т.1 от ЗДДС/. В такива случаи фактура може да се издаде по Ваше желание или по желание на получателя. Ако фактура не бъде съставена, следва да издадете документ за придобитите доходи от дейността си, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството /чл.9, ал.2 от ЗДЦФЛ/.
Задължително е издаването на фактури в останалите случаи – за всяка извършена доставка или при получаване на авансово плащане преди това. Фактурата се издава най-малко в два екземпляра, не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Фактурата задължително следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС, като основните от тях. чрез които се индивидуализира доставката, са: количеството и вида на услугата; датата, на която е възникнало данъчното събитие или датата, на която е получено плащането; данъчната основа на доставката; ставката на данъка и неговият размер.
Втори въпрос – следва ли при заплащане в брой на юридическите услуги да издаваме касова бележка?
Съгласно чл. 4, т.8 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистрация и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което упражнява свободна професия.
Трети въпрос — след регистрацията си по ЗДДС сме задължени да водим счетоводство, а по ЗДДФЛ не сме длъжни да водим такова. Не е ли налице противоречие между двата закона?
Счетоводни записвания по Закона за счетоводството са длъжни да водят предприятията, а именно: търговците по смисъла на Търговския -закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства /чл.1, ал.2 от ЗС/. Лицата, упражняващи свободна професия не са длъжни да водят счетоводство. Издаването на фактури но ЗДЦС само по себе си не представлява „водене на счетоводство“, а документиране съгласно императивни нормативни разпоредби на закона на извършваните доставки. В чл.123, ал.1 от ЗДЦС е записано, че регистрираните лица следва да водят счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията по ЗДЦС от органите по приходите.
Четвърти въпрос – ще имаме ли право да ползваме данъчен кредит за получените от нас услуги и материали с начислен ДДС. т.е. – ще имаме ли право да изготвяме дневник за покупките?
За доставките, за които издаването на фактура не е задължително. Вие като регистрирано по ЗДЦС лице следва да съставяте отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки през съответния данъчен период. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на данъчния период /чл.119 от ЗДЦС/. В отчета за извършените продажби се описват:
1.общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите
доставки;
2.общата сума на данъчните основи на освободените доставки;
3.общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по г. 2,
за които не се начислява данък /с право на данъчен кредит, съответно без право на
данъчен кредит/.
Съществува и задължение за водене на дневник за покупките и дневник за продажбите, в които следва да отразявате издадените от Вас данъчни документа, както и отчетите за извършените продажби по чл.119 от ЗДЦС.
Право на приспадане на данъчен кредит ще е налице, ако са изпълнени условията на чл.69, ал.1 от ЗДЦС и няма ограничения за приспадане, подробно индивидуализирани в чл.70 от ЗДЦС.
Пети въпрос – Дружествата, които не са регистрирани към момента по ЗДДС, следва ли от 01.01.2007 г. да издават фактури с номер, започващ от 1 и всички други реквизити, съгласно закона?
Всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за всяка извършена доставка или при получаване на авансово плащане преди това /чл.113, ал.1 от ЗДДС/, като за нерегистрираните лица не е задължително номерацията да започва от 1.
//

Оценете статията

Вашият коментар