ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.3,ЗДДС, чл.6,ЗДДС, чл.9,ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2

Изх. № 20-00-232/08.10.2012 г.
чл. 3, чл. 6 и 9, чл. 12, ал. 1, чл. 45, чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-232 от 25.06.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
XXXXX отдава под наем собствени помещения, находящи се в търговския дом на бул. „…” № 1А. Същите се предоставят само на членове на XXXXX, на цени по-ниски от пазарните и не се предлагат за отдаване под наем на свободния пазар. XXXXX е регистрирана по ЗДДС на 27.07.2012 г. на основание чл. 96 от ЗДДС.
Зададен е следният въпрос:
1. Облагаем ли е реализираният оборот от тази дейност?
По така зададения въпрос, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС задължението за регистрация възниква за данъчно задължено лице, което през период не по-дълъг от 12 последователни месеца преди текущия, е реализирало облагаем оборот в размер на 50 000 лв. или повече. Видно от този текст субект на задължението за регистрация е данъчно задължено лице, а юридическият факт, който поражда задължението, е достигането на посочения размер на облагаемия оборот за 12-месечния период. Данъчно задължените лица са посочени в разпоредбите на чл. 3 от ЗДДС, а елементите на облагаемия оборот – в чл. 96, ал. 2 от закона.
Към момента ХХХХХ е регистрирана по ЗДДС. При разглеждането на заявлението за регистрация, въз основа на наличната информация,компетентният орган по приходите е преценил, че ХХХХХ е данъчно задължено лице, поради което този въпрос не следва да бъде обсъждан.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по ЗДДС и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които законът предвижда друго. Предвид цитираната норма, облагаема е всяка доставка, свързана със сграда, за която в ЗДДС не е изрично посочено, че има характер на освободена (чл. 45 от ЗДДС). Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец е освободена. Извън тези случаи отдаването под наем на помещение, не е посочено от закона като освободена доставка, от което следва, че същата е облагаема. Поради това оборотът от отдадените под наем помещения участва във формирането на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар