ЗДДС, чл.131, aл. 1,ЗДДС, чл.45, aл. 5

2_323/07.03.2012г.
ЗДДС, чл.131, ал.1
ЗДДС, чл.45, ал.5
Във връзка с публична продан на поземлен имот, подробно описан в запитването Ви, собственост на „…….” ООД, поставяте въпроса следва ли да се облага с ДДС земеделска земя с променено предназначение – земеделска земя за собствени неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Специалният ред на облагане с данък върху добавената стойност по чл.131, ал.1 от ЗДДС е регламентиран в Глава четиринадесета на закона -“Специфични случаи на доставки” и е приложим при две кумулативно изискуеми условия:
– в случаите на публична продан по реда на ДОПК, съответно по ГПК, или продажбатае по реда на ЗОЗ и
-собственикът на вещта /длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекарния имот/е регистрирано по ЗДДС лице.
В тези случаи дължимият данък по продажбата се превежда по банковата сметка на съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, която се явява компетентна за съдебния изпълнител или заложния кредитор или банкова сметка на съответната ТД на НАП, в обхвата, на която роботи публичния изпълнител/чл.131,ал.1,т.1 от ЗДДС/.
Освен това е необходимо да се има предвид, че на облагане с ДДС подлежат само доставките на стоки или услуги, които биха били предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от същия закон в случаите на обикновена продажба, поради което, не се облагат с данък върху добавената стойност принудителни продажби на стоки, които са предмет на освободена доставка, каквато е например прехвърляне на собственост върху сгради, които не са нови, прехвърляне право на собственост върху земя и т.н.
Данъчното третиране на доставките, свързани със земя и сгради е уредено в чл. 45 от ЗДДС и чл. 44 от ППЗДДС.
Като освободена доставка законът регламентира прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда (чл. 45, ал. 1 от ЗДДС).
Посочената разпоредба не се прилага за доставки, изброени в ал. 5 на чл. 45 от закона. Сред тях е прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
В ЗДДС липсва легална дефиниция на понятието “урегулиран поземлен имот“. Съгласно дефиницията, дадена в §5, т.11 от ДР на ЗУТ „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот“е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
Видно от даденото определение, за да бъде определен един поземлен имот като урегулиран, е необходимо наличие на подробен устройствен план, в който имотът фигурира с посочените характеристики.
Към запитването са приложени Констативен протокол от ……. издаден от Комисия при община ……, от който е видно, че е издадено решение № ….. по протокол № …. от …….г. на Общински съвет – …… за одобряване на ПУП – ПЗ /план за застрояване/ заПИ -……., за обект „фотоволтаична електрическа централа” в местност „……….” в землището на с. ….., общ. ….., който е влязъл в сила на посочената дата и Решение № ……. от ………2011г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.
От представените документи не може да се установи по категоричен начин описаният имот представлява ли урегулиран поземлен имот по смисъла на §5, т.11 от ДР на ЗУТ, с оглед извършване на преценка дали доставката е облагаема или освободена, поради което е необходимо да се снабдите с документ от компетентните органи на общинската администрация, от който да е видно какъв е статутът на имота към датата на извършване на доставката.’

Оценете статията

Вашият коментар