ЗОДФЛ, чл.32

2_316 / 23.01.2007г
ЗОДФЛ,чл.32
С оглед на изложената информация и на база действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.43, ал.1 от ЗОДФЛ, лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен/патентен/ данък по глава ХIV, подават декларация, в която посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Спазвайки закона, Вие сте подали такава в ТД на НАП …..
Характерно за патентния данък е, че той се дължи за цялата година, тъй като е окончателен годишен данък, независимо от обстоятелството, че лицето, осъществяващо патентна дейност може да я преустанови през течение на годината.
Законът прави изключение, само когато прекратяването на дейността е причинено от непреодолима сила или от други особени непредвидении непредотвратими обстоятелства, включително и обстоятелства, свързани със здравословното или физиологичното състояние на лицата, които са причинили преустановяване на дейността за данъчната година. При употребата на израза „непредвидении непредотвратими обстоятелства”, законодателят е имал предвид настъпването на такива събития, които са неочаквани за лицето и извън неговите възможности да ги овладее или промени. Съгласно изискванията на чл.43, ал.2 от ЗОДФЛ тези обстоятелства се доказват с документ, издаден от компетентен орган. Данъкът в тези случаи се дължи само за месеците, през които лицето е извършвало дейността, включително и за месеца на преустановяването.
Описаният от Вас казус не попада в горната хипотеза, тъй като подавайки документи за кандидатстване за работа в Испания на ……09.2005г, Вие сте очаквали развитие на събитията в тази посока. Т.е. подписването на договор за работа в чужбина и заминаването Ви, няма за Вас характер на нещо непредвидимо, неочаквано и непреодолимо, а напротив това е било нещо планирано и очаквано.
Изхождайки от горните факти считам, че промяната, която е настъпила в дейността Ви като таксиметров шофьор,а именно преустановяването й, не може да бъде разглеждана като „непреодолима сила или друго особено, непредвидено и непредотвратимо обстоятелство”, съгласно регламента на чл.43, ал.2 от ЗОДФЛ за да бъдат предприети действия към намаляване размера на дължимия от Вас патентен данък.

Оценете статията

Вашият коментар