ЗДДС, чл.131,ППЗДДС, чл.83, aл. 1,ППЗДДС, чл.83, aл. 2,ДОПК, чл.14, т. 2

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02)9859 3099
Изх. № 92-00-574
Дата:23.05.2014 год.
ЗДДС, чл. 131;
ППЗДДС, чл. 83, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 83, ал. 2;
ДОПК, чл. 14, т. 2.
Във връзка с Вашe писмо Изх. № 432/16.05.2013 г., постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 92-00-574/20.05.2013 г., Ви уведомяваме следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 131, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, в случаите на публична продан по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на Гражданския процесуален кодекс или при продажба по реда на Закона за особените залози или на чл. 60 от Закона за кредитните институции и когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата: 1. да преведе дължимия данък по продажбата по банкова сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, която се явява компетентна за съдебния изпълнител или заложния кредитор или банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в обхвата на която работи публичният изпълнител; 2. да състави документ за продажбата, определен с правилника за прилагане на закона, в три екземпляра – за публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор, за собственика на вещта и за получателя (купувача); 3. да предостави документа по т. 2 на собственика на вещта и на получателя в срок три дни от издаването му; 4. да уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ по т. 2 по ред, определен с правилника за прилагане на закона. В случаите на продажба по чл. 131, ал. 1 от закона публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор съставя документ за продажбата, който съдържа най-малко следните реквизити: наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор; наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ); наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача); количество и вид на стоката или вид на услугата; данъчна основа и данък; продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;дата на издаване на документа; име, фамилия и подпис на съставителя на документа, като документът по ал. 1 се издава в 3 екземпляра в срок до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата /арг. чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност/.
При публична продан по реда на ГПК, когато e приложимчл. 131 от ЗДДС, частните съдебни изпълнители определят данъчна основа и дължимия ДДС за продажбата на вещта и превеждатданъка по сметка на ТД на НАП, която е компетентна за съдебния изпълнител.
Съгласно разпоредбата на чл. 14, т. 2 от ДОПК, задължени лица са физическите и юридическите лица, които са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски. В случаите на извършена публична продан, когато се прилага чл. 131 от ЗДДС, частният съдебен изпълнител е задължено лице по смисъла на чл. 14, т. 2 от ДОПК, тъй като той е отговорен за начисляване и внасяне на данъка. В този смисъл ЧСИ е задължено лице, с оглед задължението при изготвяне на разпределението на сумите при публичната продан да „удържи” ДДС от продажната цена за извършената продажба/облагаема доставка и внесе същия в НАП, а не е задължено лице – носител на задължението да плати дължим данък, начислен за извършваните от него услуги – т.е. в резултат от извършваната от него независима икономическа дейност в своя полза.
В този смисъл, не е в противоречие със законовите разпоредби, при попълване наплатежно нареждане за внасяне на ДДС по извършена продажба, в графата «задължено лице» да бъдат посочвани име и БУЛСТАТ на частния съдебен изпълнител. Горното се налага, поради задължението на ЧСИ, вменено в чл. 131 от ЗДДС, именно той да начисли и внесе ДДС по продажбата.
Относно повдигнатия въпрос, че във връзка с промените в ДОПК и създаването на единна сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, в хипотезата на чл. 131 от ЗДДС, при плащане на ДДС по извършена продажба, сумата би могла да се прихване със задължения на частния съдебен изпълнител с по-стар падеж, то същото не е пречка да бъде упражнено право на приспадане на данъчен кредит от купувача по публичната продан.
Предвид горното Ви уведомявам, че указаният ред за попълване на платежните документи е законосъобразен, като Националната агенция за приходите ще предприеме организационни мерки за недопускане на визираните от Вас рискове.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/БОЙКО АТАНАСОВ/

Оценете статията

Вашият коментар