ЗДДС, чл.131,ППЗДДС, чл.83,ЗДДС, т. 5, параграф 1,ЗДДС, чл.45, aл. 3

Изх. № 20-00-336/23.10.2012 г.
чл. 45, ал. 3, чл. 131, § 1, т. 5 от ДР от ЗДДС
чл. 83 от ППЗДДС
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-336 от 10.09.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
По силата на сключен договор между две дружества, едното от тях, като изпълнител, е построило сграда върху земя, собственост на другото (възложител). Впоследствие възложителят не е изпълнил задълженията си по договора, поради което изпълнителят е предявил иск пред Софийски градски съд. Съдът се е произнесъл в полза на ищеца и въз основа на влязлото в сила съдебно решение е издаден изпълнителен лист. По молба на дружеството изпълнител е образувано производство по принудително изпълнение и предстои провеждане на публична продан на апартаменти от построената сграда, ведно с идеални части от имота, върху който тя е построена. Дружеството взискател възнамерява да участва като наддавач в публичната продан.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
При положение, че ДДС е начислен и внесен в бюджета по време на строителството на сградата, и в случай, че взискателят – изпълнител по договора спечели предстоящия търг, следва ли да се приложи разпоредбата на чл. 131, ал. 2 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На първо място следва да бъде отбелязано обстоятелството, че ДДС е многофазен данък. Според тази негова особеност с ДДС се облага потреблението на определена стока на всеки етап от нейната пазарна реализация, от производството или вноса й, до крайното й потребление. С оглед посоченото и при наличие на другите условия предписани от закона, ДДС при прехвърлянето на собствеността върху една сграда или части от нея, следва да бъде начислен и внесен в републиканския бюджет толкова пъти, колкото пъти вещните права върху сградата са предмет на облагаема доставка.
Видно от изложеното в запитването, преди да бъде построена сградата, възложителят по договора е заплащал ДДС, начислен върху данъчната основа на получените от него доставки на стоки и услуги, необходими за изграждането на сградата. Към момента предстои прехвърлянето на правото на собственост върху вече изградени самостоятелни обекти от готовата сграда, ведно с идеални части от имота, върху който тя е построена, което е облагаема доставка на стока, различна от вече осъществените доставки на СМР и материали. Поради това, доколкото става въпрос за две различни доставки и два етапа на пазарна реализация, данъкът не може да се счита за повторно начислен.
Доколкото доставката на вещни права върху сграда или части от нея, както и на идеални части от прилежащия й терен е облагаема с изключение на случаите, очертани в хипотезата на чл. 45, ал. 3 на ЗДДС, във връзка с § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на същия закон, и в случая е налице особена хипотеза – прехвърляне на собствеността чрез публична продан, то следва да бъдат приложени специалните разпоредби на чл. 131 от ЗДДС и чл. 83 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.’

Оценете статията

Вашият коментар