ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ЗДДС, чл.39, т. 5,ЗДДС, чл.12

Изх. № 20-00-324/15.08.2011 г.
ЗДДС, чл.39, т.5
чл.12
чл.96, ал.1 и ал.2
Изложена е следната фактическа обстановка:
… е регистрирана в Агенцията по Вписванията като ЕООД. Лабораторията е регистрирана и по Закона за лечебните заведения. На трудов договор има назначени зъботехници. Изработените зъбни протези се фактурират на Вашите клиенти-физически лица или на зъболекари (по-точно на името на техните дружества).
В запитването е поставен въпросът: Трябва ли за се регистрирате по ЗДДС след достигане на оборота и съответно след това да начислявате ДДС за продаваните зъбни протези?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /ДВ, бр.94 от 2010 г./, в сила от 01.01.2011 г.са променени разпоредбите на чл.39, т.5 от същия.
Съгласно измененията доставката на зъбни протези е освободена, само когато е извършена от зъболекари или зъботехници, каквото е и изискването на чл.132, ал.1, б. „д” от Директива на Съвета 2006/112/ЕО.
В случай, че доставката на зъбни протези се извършва от лица, различни от зъболекари и зъботехници, то същата не попада в обхвата на чл.39, т.5 от ЗДДС и следва да се третира като облагаема.
Що се касае до регистрацията по ЗДДС, следва да имате в предвид разпоредбата на чл.96 ЗДДС. По смисъла на ал.1, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. А по смисъла на ал.2 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл.46, както и доставките на застрахователни услуги по чл.47.
Също така по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

Оценете статията

Вашият коментар