ЗДДС, чл.39, т. 5

Изх. № 20-00-349/17.08.2011 г.
ЗДДС, чл.39, т.5
Представляваното от Вас дружество ще извършва изцяло дейност по изработка на зъбни протези (зъботехническа лаборатория), като същата ще се осъществява от дипломирани дентални техници.
Поставеният въпрос в запитването е: Могат ли да се смятат извършваните доставки на зъбни протези от … ООД за освободени доставки по реда на чл.39, т.5 от ЗДДС, при положение, че съдружниците-физически лица, полагащи труд в дружеството са съответно дипломиран зъботехник и стоматолог, както и назначените по трудови правоотношения лица са зъботехници със съответния ценз?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /ДВ, бр.94 от 2010 г./, в сила от 01.01.2011 г.са променени разпоредбите на чл.39, т.5 от същия.
Съгласно измененията доставката на зъбни протези е освободена, само когато е извършена от зъболекари или зъботехници, каквото е и изискването на чл.132, ал.1, б. „д” от Директива на Съвета 2006/112/ЕО.
В случай, че доставката на зъбни протези се извършва от лица, различни от зъболекари и зъботехници, то същата не попада в обхвата на чл.39, т.5 от ЗДДС и следва да се третира като облагаема.

Оценете статията

Вашият коментар