ЗДДС, чл.143, aл. 1

Изх. № 53-04-657
08.10. 2015 г.
чл. 143, ал. 1 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„В..“ ЕООД придобива телефони втора употреба от Англия. Дружеството получава два вида фактури, придружени с товарителници. Телефоните се продават в България на едро и на дребно.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли при продажбите на телефоните дружеството да прилага реда на чл. 143 от ЗДДС и да облага маржа на цената?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от ЗДДС доставка на стоки втора употреба е доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
1. данъчно незадължено лице;
2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, ал. 1, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;
3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.
От приложените към запитването фактури не може да се установи качеството на доставчика, нито режима на доставката, който той е приложил.
Предвид това, в случай, че при придобиването на стоките са изпълнени условията на чл. 143, ал. 1, т. 1-4 от ЗДДС, то при продажбата им може да се приложи режима на чл. 143 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.79, aл. 8

5_23-22-303/ 25.08.2009г. ЗДДС, чл.79, ал.8 Съгласно чл.79, ал.8 от ППЗДДС при настъпване на данъчно събитие на доставката не се издава фактура в случаите, когато за

КСО, чл.5,КСО, чл.6,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

1_7/05.03.2010г. КСО, чл.4, ал.3, т.2,чл.5 и 6Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ……………………….2010г., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр…………,изразяваме следното становище :Фактическа обстановка :Физически лица,

облагането на местните и чуждестранни физически лица относимо към редакцията на Закона за облагане доходите на физическите лица действаща през 2010 г.

2_897/04.06.2010 чл.4 ЗДДФЛВъв връзка с…писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ”…………, сте изложили следната фактическа обстановка:Предстои Ви да започнете работа вГермания . Интересувате секакви

Данъчно третиране на безвъзмездно предоставено право на ползване на недвижим имот съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 24-39-56Дата: 10.10.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал .3, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 27, ал. 1. ЗКПО, чл.

данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

3_1753/14.06.2010г.ЗДДС, чл.21, ал.1Относно: данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването лицето осъществява дейност