ЗДДС, чл.143, aл. 1

Изх. № 53-04-657
08.10. 2015 г.
чл. 143, ал. 1 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„В..“ ЕООД придобива телефони втора употреба от Англия. Дружеството получава два вида фактури, придружени с товарителници. Телефоните се продават в България на едро и на дребно.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли при продажбите на телефоните дружеството да прилага реда на чл. 143 от ЗДДС и да облага маржа на цената?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от ЗДДС доставка на стоки втора употреба е доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
1. данъчно незадължено лице;
2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, ал. 1, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;
3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.
От приложените към запитването фактури не може да се установи качеството на доставчика, нито режима на доставката, който той е приложил.
Предвид това, в случай, че при придобиването на стоките са изпълнени условията на чл. 143, ал. 1, т. 1-4 от ЗДДС, то при продажбата им може да се приложи режима на чл. 143 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 2, 3 и 4 ОТНОСНО:Прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските

НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1,ДОПК, чл.129, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,ДОПК, чл.102, aл. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 5, т. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 3,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 3,ДОПК, чл.101, aл. 4

5_23-22-1903/05.11.2014 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4;НООСЛБГРЧМЛ,чл. 1, ал. 1;ЗЗО, чл. 40, ал. 5, т. 1, чл. 40, ал. 1, 2 и

ЗДДС, чл.14,ЗДДС, чл.20

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № …/ 29.12.2014г. Дружеството осъществява онлайн продажби на територията на Гърция. Поставени са следните въпроси:1.Какъв е изискуемия

прилагане на ЗДДССледва ли да се приеме, че Д ЗЗД подлежи на дерегистрация по ЗДДС или същата ще е последващ елемент от фактически и правни отношения между съдружниците и органа по приходите?<br

5 53-00-550 / 18.02.2010г.ЗДДС, чл.107, т.4В подадено писмо, постъпило в Дирекция ОУИе поставен следния въпрос относно прилагане на ЗДДС: Следва ли да се приеме, че

fertte salla test uni