ЗДДС, чл.163а

Изх. № 53-00-250
16.12. 2015 г.
чл. 163а ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Н..“ ООД изкупува пластмасови изрезки, обрезки, листове и др., представляващи технологичен отпадък от производството на транспортни опаковки от юридически лица. Технологичният отпадък от пластмаса се смила чрез мелница. Така получената млянка се продава на дружества, които я използват като суровина в производството на изделия от пластмаса.
Дружеството притежава разрешително по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за транспортиране, съхраняване и третиране на технологичен отпадък от пластмаса.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какво е данъчното третиране на доставката на обработения технологичен отпадък от пластмаса? Счита ли се за доставка по глава деветнадесет „а“ от ЗДДС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС урежда режим на „обратно начисляване“ на данък върху добавената стойност при доставка на стоки и услуги по Приложение № 2 от същия закон с място на изпълнение на територията на страната. Там са посочени – доставка на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на ЗУО, както и доставка на услуги по техния добив, обработка и преработка.
„Производствени отпадъци“, съгласно § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.
За приложението на режим на „обратно начисляване“ на данък върху добавената стойност е необходимо едновременно да са налице следните условия:
– стокитеиуслугите, предмет надоставката,дасаизричнопосочени в Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС.
– получателят по доставката да е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
На основание чл. 163а във връзка с т. 2 на Част първа от Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС режимът на обратно начисляване се прилага и за доставки на производствени отпадъци.
За конкретния случай следва да се има предвид че по отношение приложимостта на Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС за доставки на стоки е определящо дали според предназначението за доставчика (производителя), от гледна точка на спецификата на производствения процес, полученото в резултат на този производствен процес представлява производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС. В случай, че полученото в резултат на производствения процес, според предназначението за производителя в качеството му на доставчик, представлява производствен отпадък, по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС, приложение намира Глава деветнадесета “а“ от ЗДДС, т.е. данъкът върху добавената стойност следва да бъде изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице. Когато от гледна точка па предназначението за производителя то не представлява производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС, по отношение на извършените доставки на такива стоки приложим следва да бъде общият ред на облагане с данък върху добавената стойност, с изключение на случаите, когато стоките са изрично посочени в Част втора на Приложение № 2 от ЗДДС. Последваща промяна в данъчното третиране на стоката по веригата от доставки е допустима само, ако тя е била обект на обработка или преработка, като в този случай преценката следва да се прави от гледна точка на лицето, извършило (само или чрез възлагане) обработката или преработката.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитване за определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност и прилагането на данъчното законодателство

Изх. № 26-Ф-77Дата:28.12.2011 год. Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11, § 3, буква а);ЗДДФЛ, чл. 8, ал.Относно: Запитване за определяне на приложимото законодателство в сферата

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални

данъчно третиране по ЗДДС на получени от земеделските стопани директни плащания за земеделски площи по схемата за единно плащане на площ

3_1377/17.03.2008 г.ЗДДС, § 1, т. 15 от ДР;ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2Относно: данъчно третиране по ЗДДС на получени от земеделските стопанидиректни плащания за

Запитвания с вх.№ 70-00-55/ 02.07.2007г. и вх.№ 24-34-671/ 31.07.2007г. във връзка с определяне на данъчна основа и дължимия данък по ЗДДС при доставка на превозни средства – специализирани хладилни к

Изх. № 24-34-671Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Запитвания с вх.№ 70-00-55/ 02.07.2007г. и вх.№ 24-34-671/ 31.07.2007г. във връзка с определяне на данъчна основа и дължимия

задължителни осигурителни вноски за израелски гражданин, полагащ труд на територията на република България като управител на търговско представителство на предприятие, установено на територията на Гиб

Изх. № 26-И-293Дата: 15.12.2014 год.ДатаСпогодба за социалната сигурност между Република Българияи Държавата Израел, чл. 6(1)Относно: задължителни осигурителни вноски за израелски гражданин, полагащ труд на територията

ЗДДФЛ, чл.33, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.35, т. 5,ЗДДФЛ, чл.53, aл. 2

2_923-1/13.12.2017г.ЗДДФЛ, чл.33, ал.3ЗДДФЛ, чл.53, ал.2ЗДДФЛ, чл.35, т.5През 2016г. местно физическо лице е сключило договор за продажба на притежавани от него дялове в търговско дружество. Определената