ЗДДС, чл.17, aл. 2

В Дирекция ”ОДОП” –
постъпи писмено запитване с вх. № 20-15-318/ 28.06.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството извършва износ, ВОД и ВОП. Купува се стока от Италия, която се продава в САЩ. Стоките се транспортират директно от Италия към САЩ. За сделката италианската фирма фактурира на дружеството, което от своя страна фактурира на американската фирма. Плащанията се извършват от и към дружеството. Има сключено тристранно споразумение. Дружеството разполага с митническа декларация, с която италианската фирма е изпратила стоките към САЩ. Очевидно в случая няма ВОП, нито износ, тъй като мястото на изпълнение на сделката е Италия.
Поставени са следните въпроси:
1. По какъв начин ще се отрази сделката в дневниците за покупки и продажби, като какъв тип сделка?
2. Трябва ли да се начислява ДДС?
В отговор на поставените въпроси и предвид обстоятелството, че не са приложени договори, както и че не са пояснени условията на доставка по Инкотермс’90, изразяваме следното принципно становище:
Когато предмет на доставката е стока, мястото на изпълнение на тази доставка се определя съгласно разпоредбите на чл.17 от ЗДДС. Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. По смисъла на чл.17, ал.2 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Предвид горецитираните разпоредби, ако при прехвърляне на собствеността върху стоката, тя се намира извън територията на страната, то и мястото на изпълнение на тази доставка ще е там, където се намира стоката при прехвърляне собствеността й, съответно местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща или започва превозът й към получателя.
Покупката на стоката от италианския доставчик не попада в хипотезата на ВОП. Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. В случая липсва транспортиране на стоката от Италия до България.
Последващата доставка– към фирмата от САЩ е с място на изпълнение на територията на Италия, съгласно разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗДДС. По смисъла на чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при извършване на доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
В дневника за продажби, тази доставка следва да се отрази в кол.23 – ”ДО на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС……”
Следва да имате предвид, че освен фактурите – за покупката и продажбата на стоката, е необходимо да притежавате транспортни и др. документи във връзка с доказванедвижението на стоките.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Изх. № 20-00-39/ 20.04.2018 г.

Изх. № 20-00-39/ 20.04.2018 г.ЗДДС – чл.39ЗДДС – чл.96, ал.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-39/05.02.2018

организиран превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно и прилагане на чл.23, ал.11 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в редакцията му, действаща

Изх. № …София ….ДО……………КОПИЕДИРЕКЦИЯ “ОУИ” Относно: организиран превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно и прилагане на чл.23, ал.11 от

определянето на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за два имота – част от склад и апартамент в жилищен блок в провинциятаВи уведомявам следното

Телефон: (02) 9859 3759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 20-00-269/04.05.2010г. ЗМДТ чл. 10, ал.1 ;чл.11; чл. 64; чл. 66 ; чл. 71ДОПК чл. 85относно определянето

преотстъпване на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-37Дата: 13.05.2020 год. ЗКПО, чл. 189, т. 3, буква „а“; ЗКПО, чл. 189, т. 3, буква „б“. ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък под

данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и ЗОВ на изплатени възнаграждения на чуждестранно физическо лице /ЧФЛ/ от Община за извършена услуга, която услуга

132/01.10.2009 г.КСО – чл.4; чл.10; чл.40ЗДДФЛ – чл.3; чл.4; чл.8; чл.9; чл.37; чл.46; чл.65ЗСч – чл.7, ал.1Относно: данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите

доставка на стока с монтаж и инсталация

Изх. № 24-33-70……………..Дата: .…………… .2008 г.относно: доставка на стока с монтаж и инсталацияУважаема госпожа ………,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-70/09.02.2007 г.,Ви

данъчно третиране на консултантски услуги, осъществявани на територията на страната съгласно разпореобите на ЗДДС

Изх. № 24-32-211Дата: .…………… .2008 г.относно: данъчно третиране на консултантски услуги, осъществявани на територията на страната съгласно разпореобите на ЗДДСВъв връзка с Ваше писмено запитване