ЗДДС, чл.71,ЗДДС, чл.130,ЗДДС, чл.69

В Дирекция ”ОДОП” –
постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-200/ 17.07.2013 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с влязло в сила решение на ВКС, ….. е признат за собственик на УПИ и сгради в гр.С……, а Община …………. е осъдена да предаде владението на имотите. Междувременно в тези имоти има построени сгради на физически и юридически лица. По тази причина Общината извършва замяна с друг свой имот. Община ………… и …………. сключват договор за замяна на недвижими имоти. ЦКС прехвърля на Общината няколко УПИ, някои със сгради, а Общината прехвърля на …….- УПИ. Придобитите от Общината имоти ще бъдат продадени на трети лица.
Поставен е следният въпрос:
Има ли право Община ………, като данъчно задължено лице по ЗДДС да ползва данъчен кредит като отрази издадените фактури от …….. в дневника за покупките?
Предвид изложената фактическа обстановка, във връзка с поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл. 130 от ЗДДС, когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава и за купувач на това, което получава.
Начинът на облагане при замяна на имоти следва да се определи от предмета на доставката – земя, урегулиран поземлен имот, стара или нова сграда, предвид разпоредбите на чл. 45 от ЗДДС.
Доколкото е пояснено в запитването – предмет на доставката е УПИ и същата е облагаема, съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, Общината ще получи фактура с начислен ДДС, като следва да са спазени изискванията на чл.113 и чл.114 от ЗДДС във връзка с данъчния документ.
Съгласно чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС,когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице му е доставил или предстои да му достави.
Видно от цитирания законов текст, за да е налице право на данъчен кредит за начисления данък за получени стоки и услуги, следва получателят по доставката да извършва с тях облагаеми доставки в качеството си на регистрирано лице.
За Общината, като получател по доставката ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за получените имоти от.., след като същите ще са предмет на последваща облагаема доставка. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква по общите правила на чл. 69 от ЗДДС, като следва да се съобразят и условията на чл. 71 от закона.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на наемен договор, относно действителността на който между доставчик и получател е налице правен спор

Изх. №М-24-31-100Дата:14.03.2014 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ППЗДДС, чл. 84. Относно: прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение

правото на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки е стартирана процедура за служебна регистрация по ЗДДС на две френски фирми – възложители на услуга.

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……/ 20.01.2014 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството извършва търговско посредничество при ушиване на

Писмо с Изх. №53-04-266; 16.05.2018 г.; Чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС; В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ; Х е бюджетна организация, създадена на основание чл. 11,

Изх. №53-04-26616.05.2018 г. Чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Х е бюджетна организация, създадена на основание

Деклариране на рибарник и облагане на същия с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци.

ОТНОСНО: Деклариране на рибарник и облагане на същия с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Подадена е

КСО, чл.6, aл. 11,ЗКПО, чл.204, т. 2

2_ 585/18.03.2010 г. КСО ЧЛ.6, АЛ.11ЗКПО – ЧЛ.204,Т.2ОТНОСТНО: Деклариране на доходи и внасяне на вноски за социално и здравноосигуряване на средствата за СБКООт изложената в