ЗДДС, чл.21, aл. 1,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.39, т. 1,ЗДДС, параграф 10

Изх. № 20-00-228/29.08.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.1
§10 от ДР
чл.39, т.1
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Юридическо лице със седалище в гр.Солун, Гърция, има предмет на дейност „Медицинско изследване, диагностика, биотехнологии”. То, в качеството си на европейско акционерно дружество … Регламент на Европейския Съюз 2157/2001 (8.10.2001), Директива на ЕС 86/2001, ще учреди функционирането в България на клон и на медико-диагностична лаборатория.
Юридическото лице развива своята дейност законно в Гърция по силата на разрешително, издадено съвместно от Министерствата на здравеопазването и на развитието, като в допълнение лабораториите му са акредитирани по …№ …08.02.2008 г. от Гръцката Национална Система за Акредитация (ГНСА), като компетентна институция за предоставяне на медицински услуги в съответствие с гръцкото законодателство-Закон 3006/2002 и бе преобразувана в Европейско дружество на основание на Гръцкия Закон 3412/2005 г.
Поставените въпроси в запитването са следните:
– Освобождават ли се от ДДС или подлежат на облагане с ДДС и по коя данъчна ставка услугите на дружеството за обработка на кръв от пъпна връв с цел микробиологичен, бактериологичен и вирусологичен контрол, проверка за бактерии, гъбички и вируси като например Хепатит В и С, както и вируса на HIV (СПИН)?
Същевременно се извършва изолиране и клетъчен контрол на стволовите клетки и се издава медицинско заключение.Стволовите клетки се използват за кръвни заболявания като левкемия, тумори, церебрална парализа и диабет.
– Освобождават ли се от ДДС или подлежат на облагане с ДДС и по коя данъчна ставка услугите по обработка и изолиране на ембрионалните стволови клетки от кръвта от пъпната връв и криоконсервацията им за период от 20 години?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба изразяваме следното принципно становище:
В разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС е регламентирано, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
По смисъла на §10 от Допълнителнителните разпоредби на ЗДЗС, «Постоянен обект» е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
В запитването е посочено, че услугите ще се предоставят в мястото на стопанската дейност в България, предимно на бременни жени, а също така и на граждани на държави-членки от ЕС, но и на граждани от трети страни.
В тази връзка, след като бъде учреден клон на дружеството на територията на България, то мястото на изпълнение на извършваните от дружеството услуги ще бъдат на територията на страната.
В чл.39 от ЗДДС са изброени освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки, свързани със здравеопазване. В т.1 (доп.-ДВ, бр.94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) от същата разпоредба е посочено, че освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Във връзка с гореизложеното и доколкото чл.39, т.1 от ЗДДС указва, че извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения са освободени (когато са извършвани в качеството им на доставчик), то извършваните услуги по обработка на кръв от пъпна връв, обработката и изолирането на ембрионалните стволови клетки от кръвта от пъпна връв, проверка за бактерии, гъбички и вируси следва да се третират като освободени доставки по смисъла на чл.39 от Закона, ако същите се извършват с диагностична цел или доставчикът им е здравно или лечебно заведение.

Оценете статията

Вашият коментар