ЗДДС, чл.21, aл. 2, т. 1,ЗДДС, чл.117

5 784/ 02.07.2008г.
ЗДДС,чл.21,ал.2,т.1 ,чл.117
Във връзка с постъпило писмено запитване вх. №. по описа на Дирекция”ОУИ” – София Ви уведомяваме:
Описана фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС и извършва само облагаеми доставкисвързани с основната дейност, т.е. продажба на недвижими имоти- апартаменти.
Въпроси:
1. Задължено ли е дружеството да съставя протоколи по чл.117 от ЗДДС за фактурираните услуги от контрагенти от Общността за реклама, участия в изложения на недвижими имоти и брокерски комисионни ?
2. Как трябва да бъдат отразявани получените фактури в регистрите, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС?
Протоколът е данъчен документ по ЗДДС, който се издава задължително от регистрираното лице- получател по доставката, когато доставчикът по сделката е лице, което не е установено натериторията на България/117, ал.1 ЗДДС/.
Според чл.117, ал.3 и ал.5 от ЗДДС протоколът като данъчен документ се издава, не по късно от 15-тия ден от датата, на която данъкът е станал изискуем или е възникнало обстоятелство за изменение на данъчната основа на доставката, за която е издаден протокол.
В чл.80 от ППЗДДС са дадени изискванията към бланките на протоколите. В чл.81 от ППЗДДСе регламентирано, че регистрираните лица за всяка отделна доставкаиздават задължтелно протокол по чл.117, ал.2 от закона, като една от хипотезите е и лицето да е получателпо доставка по чл.82, ал.2 ЗДДС.
Съгласно чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС услугите свързани с недвижим имот, са с място на изпълнение там, където се намира самият имот. Това касае не само строителните услуги, а всякакъв род услуги, включително и до услугите на посредници /и брокери/, свързани с недвижимия имот. Всички тези услуги са в териториалния обхват на нашия ЗДДС. В съответствиес чл.24, ал.1 от ЗДДС, мястото на посредническите услуги /от характера на описаните в запитването/, които се изпълняват от името и за сметка на получателят й е там, където е мястото на изпълнение на доставката, с която е свързано посредничеството. Посредничествата се извършват във връзка с недвижими имоти, които се намират на територията на България и следователно на тази територия е и мястото на изпълнение на доставяните ви услуги.
Според разпоредбата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДСпри такива доставкиполучателятна доставката е задължен да начисли данъкът – в случая вашата фирма. Данъкът за съответно предоставената ви услуга става изискуем на датата на възникването на данъчното събитие за доставката й / при доставка на услуга/ и се начислява с протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС.
Данните от протокола трябва да отразите в дневника за продажби и в справката декларация за същия данъчен период. Данъчната основа, върху която се начислява данъкът се определя по реда на чл.26 ЗДДС, в случая стойността на комисионното възнаграждение, платено на посредника.
При наличие на съответните условияи документи вашата фирма има право на данъчен кредит за доставката. Това право може да бъде упражнено през същия данъчен период илив един от следващите три данъчни периода – чл. 72, ал.1 от ЗДДС, чрез отразяване на данните от протокола в дневника за покупките и в справката декларация.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »