ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 3,ЗДДС, чл.2

Изх. № 24-34-847
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно : Облагане па извършвани услуги по смисъла па ЗДДС
По повод Ваше загниване постъпило в ЦУ на ИЛИ с вх. № 24-34-847, изразявам следното становище:
С оглед на така поставените във Вашето запитване въпроси, свързани с облагането с данък върху добавената стойност на извършвани доставки на сгради и земя по смисъла на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) и приложени документи и конкретни данни за действителното съдържание на доставките, можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането на конкретни разпоредби на ЗДДС, които считаме, че са относими спрямо фактическата обстановка, съдържаща се във Вашето запитване.
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че извършвате услуги на територията на държава – членка на ЕС. Получатели на услугите са регистрирани за целите на ДДС лица в рамките на Европейската общност. Предоставяните слуги са извършване на почистване и измиване на сгради след пожари на територията па държава -членка – Италия
Поставениятвъпрос по същество е свързан с определяне режима на облагане на доставките, извършени от българското дружество за целите на ДДС.
На облагане с данък върху добавената стойност подлежал всички облагаеми доставки па услуги, съгласно чл. 2 от ЗДДС. които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Общите принципи при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са уредени в чл.21 от ЗДДС и са обвързани с мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва
доставката, а в случаите, когато няма такова място или ооскт – с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Същевременно изключенията от основното правило по чл.21. ал.1от ЗДДС са регламентирани в чл. 21, ал. 2 и ал.З от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 г. 1 оч ЗДДС определя мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато същата е свързана с недвижим имот там. където се намира имотът.Описаните от вас услуги попадат в обхвата на посочената разпоредба и следователно при определяне мястото на изпълнение на тези доставки следва да се приложи нормата на чл. 21. ал. 2. т. 1 от ЗДДС. Това означава, че мястото на изпълнение на тези доставки на услуги е извън територията на страната и при наличие на кумулативно изпълнените предпоставки задължение за начисляване на данък от доставчика – българско дружество не възниква . на основание чл. 86 , ал. З ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар