ЗДДС, чл.21, aл. 3

5 280/ 06.06.2008г.
ЗДДС, чл.21,ал.3
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №. по описа на Дирекция „ОУИ”- София, Ви уведомявам следното:
Дружество, регистрирано в САЩ, с предмет на дейностпроучване, организация и управление на извършване на клинични изпитания и мониторинг на фармацевтични фирми, извършващи клинични изпитания, с намерение да регистрира ООД във България, което ще бъде подизпълнител на Американското дружество. Основната дейност на българското дружество ще бъде свързана с предоставянето на услуги по проучване и организация на клинични изпитания, обработка на получените данни и предоставяне обратно на Американското дружество. Процесът за организация за извършване на клинична проучвания е разделен на няколко етапа: Първият етап е свързан с консултиране на клиента, описан като маркетингови проучвания и включват предоставянето на информация за възможността и условията за започване на конкретно клинично проучване, проучване на материалната база в болничните заведения, проучване разпространението на заболяването, брой на заболелите, образование и опит на изследователите в областта на дадено клинично изследване.
Въз основа на събраните материали и предоставени консултантски услуги клиента взема решение за започване на съответното клинично проучване на новосъздадени лекарствени средства и се преминава на следващите етапи по организация за извършване на клинични изследвания.
Въпроси:
1. Може ли консултантските услуги, които представляват първи етап от договорите да се считат за освободени сделки по смисъла на чл.21, ал.3, т.2, б.”в” от ЗДДС?
2. Може ли организирането на съответното проучване, обработка на получени данни и предоставяне на информацията обратно на Американското дружество, да се счита освободена сделка, по смисъла на чл.21, ал.3, т.2 ,б.”г” от ЗДДС – обработка на данни или предоставяне на информация?
Отговорът ни е принципен, т.к. липсват данни как ще са регламентирани отношенията между двете дружества и точно какъв вид услуги ще се предоставят от регистрираното дружество във България.
Съгласно чл.38, ал.1 от ЗДДС „Освободени доставки са доставките, посочени в тази глава.” / глава четвърта на ЗДДС/. В чл.39 от закона са изброени доставките свързани с здравеопазването, които са освободени доставки по смисъла на закона. Видно е, чедоставките по чл.39 от ЗДДС се обвързва с тяхното отношение към Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, с хуманитарната дейност на Българския червен кръст, с Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
Посочените от вас услуги, свързани със започване на съответното клинично проучване на новосъздадени лекарствени средства са свързани със Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина. Те са извън обсега на освободените доставки съгласно ЗДДС.
Относно мястото на изпълнение на услуги, описани в чл.21,ал.3, от буква „а” до буква „н” е мястото където се намира седалището или постоянния обект на получателя, или мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, при едновременно изпълнение на две условия :
1.получателят е лице,извън Общността ; 2.доставяните услуги са: б”а”-„н”.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »