ЗДДС, чл.21, aл. 3

2_1711/21.07.2009г.
ЗДДС, чл.21,ал.3
Регистрирано по ЗДДС лице в България предоставя персонал на регистрирано по ДДС лице в Германия за извършване на транспортна услуга. За извършената услуга по предоставяне на персонал българското дружество получава възнаграждение, което включва размер на трудовите възнаграждения на предоставения персонал, дължимите осигурителни вноски, командировъчни разходи и комисионно възнаграждение.
При така изложената фактическа обстановка сте поставили въпроса приложима ли е разпоредбата на чл.21, ал.3 от ЗДДС или данъчно задължено лице, което следва да начисли ДДС за извършената услуга е българското дружество?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги е разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, според която мястото на изпълнение е там, където е установен доставчикът или постоянният му обект, от който се извършва доставката.
Изключение от това правило се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 1 и т. 2, б. “е“ от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение на доставката с предмет предоставяне на персонал е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето същият извършва независима икономическа дейност, когато получателят е лице, установено извън ЕС или е данъчно задължено лице (лице, извършващо независима икономическа дейност), установено в държава-членка, различна от държавата-членка, в която е установен доставчика.
За да се определи услугата, като такава по предоставяне на персонал е необходимо лицето, на което се предоставя персонала да упражнява контрол върху изпълнението на трудовите задължения на персонала, като поставя ежедневни задачи, определя конкретния характер на работата в рамките на длъжностната характеристика,води отчетност и т. н. Освен това е необходимо резултатът от престираната работна сила да настъпва в патримониума на лицето, получило персонала, т.е. чрез предоставения персонал получателят следва да извършва своята собствена дейност.
Ако са налице условията на чл.21, ал.3, т.1 и т.2 от ЗДДС доставката ще е с място на изпълнение извън територията на страната. На датата на възникване на данъчното събитие на доставката, на основание чл.25, ал.5, т.2 от ЗДДС за доставчикът възниква основание за освобождаване от начисляване на данък. Предвид разпоредбата на чл. 114, ал.1, т. 12 от ЗДДС, във връзка с чл.79, ал.2 от ППЗДДС във фактурата задължително следва да се впише като основание за неначисляване на данъка разпоредбата на чл.21, ал.3, т.2, б.”е” от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че ако получателят на услугата е данъчно задължено лице, установено в друга държава членка и същевременно разполага с постоянен обект на територията на страната, определящо за мястото на изпълнение на доставката за предоставяне на персонал е обстоятелството за целите на икономическата дейност на кое от двете места на установеност е предназначен персонала. Ако услугата се предоставя за постоянния обект на територията на страната, мястото на изпълнение ще е на територията на страната.
Относно данъчното облагане и задължителното осигуряване при т. нар. договори за осигуряване на персонал е издадено Указание № 24-00-9 от 18.04.2008г. от Изпълнителния директор на НАП копие, от което Ви изпращаме.

Оценете статията

Вашият коментар