ЗДДС, чл.21, aл. 4

2_368/15.03.2013г.
ЗДДС чл.21, ал.4
Представляваното от Вас дружество извършва услуга по строителен надзор на обект на територията на страната, с получател чуждестранно лице от Германия, с VAT № DE==========. Посочвате, че дружеството Ви издава фактура през месец март 2013 г. с начислен ДДС, на основание чл.21, ал.4 от ЗДДС и чл.47 от Директива 2006/112 на ЕО. Германската фирма изразява несъгласие с начисления ДДС по такаиздадената фактура и настоява за писмен отговор от страна на българската НАП.
Предвид гореизложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1.Къде е мястото на изпълнение на доставката?
2.Налице ли е облагаема доставка за която да се начислява ДДС, ако се начислява в какъв размер и на какво основание?
3.Ако сделката не е облагаема и не се начислява ДДС какво е основанието за това?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следнотостановище:

Съгласно чл.21, ал.4, б.”б” от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка извършвате строителен надзор на обект, който се намира на територията на страната, предвид което независимо, че получателят е чуждестранно лице, мястото на доставката следва да се определи по реда на чл.21, ал.4, б.”б” от ЗДДС и същата е на територията на страната. Доставката е облагаема, на основание чл.12 от ЗДДС и подлежи на облагане със ставка 20 на сто ДДС.

Оценете статията

Вашият коментар