ЗМДТ, чл.10, aл. 1

2_378/09.02.2009г.
ЗМДТ – чл.10, ал.1
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: За новообразуван поземлен имот, собственост на физическо лице, представляващ земя, извън строителните граници на населеното място е подадена декларация по чл.14 от ЗМДТ. Трайното предназначение на територията е земеделска, начина на трайно ползване – за вилна сграда.
Въпросът, които отправяте е дали това е имот имащ конкретно предназначение по чл.8 от ЗУТ или е необлагаема земеделска земя.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции и други, визирани в чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията /чл.10, ал.1 от ЗМДТ/.
Понятието „поземлени имоти” използвано в ЗМДТ, съгласно т.21 от ДР на ЗМДТ препраща към§5, т.2 от ДР на ЗУТ, където е дадена негова легална дефиниция. “Поземлен имот“ е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Техните характеристики и нормативна уредба са визирани в чл.108 и следващите на ЗУТ. Подробните устройствени планове се одобряват с решение на общинския съвет при спазване на чл.129 от ЗУТ, а решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове влизат в сила по реда на чл.132 от с.з.
Доколкото от представената в запитването фактическа обстановка е видно, че поземленият имот е извън строителните граници на населеното място и за него няма одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който да определя някакъв вид предназначение по чл.8, т.1 от ЗУТ, то поземленият имот не може да бъде причислен към недвижимите имоти визирани в чл.10, ал.1 от ЗМДТ. Следователно той не подлежи на облагане с данък върху недвижимите имоти.

Оценете статията

Вашият коментар