ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 3,ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 4,ЗДДС, чл.100, aл. 1

Изх. № 53-00-85
29.06. 2016 г.
чл. 21, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ЗДДС
чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-85/12.05.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
A е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Съгласно договор с Министерство на околната сред и водите фондацията отговаря за отглеждането ……………………………. Фондацията не получава приходи от държавата. Предстои въвеждане на входна такса за посетителите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Следва ли да бъде начисляван ДДС върху стойността на входните такси?
2.Може ли фондацията да се регистрира по реда на ЗДДС по желание?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос:
По аргумент от разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ЗДДС извършването на услуга по осигуряване на достъп срещу насрещна престация съставлява доставка на услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. В случай, че тя е извършена от данъчно задължено лице, има място на изпълнение на територията на страната, и не е сред изрично посочените като освободени доставки, доставката ще осъществи критериите на чл. 12 от ЗДДС и следва да бъде третирана като облагаема. Съгласно чл. 3 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Предвид тази разпоредба, в случай, че A осъществява или започне да осъществява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, ще бъде налице първия от посочените критерии на чл. 12 от закона. Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ЗДДС мястото на изпълнение на конкретната услуга ще бъде в България, и доколкото същата не е сред изрично посочените в закона като освободени, то доставката ще бъде облагаема. При това положение, в случай че A не е регистрирана по ЗДДС, тя ще формира облагаем оборот по смисъла на чл. 96 от ЗДДС, като при достигане на посочения в закона минимален праг, за нея ще възникне задължението да подаде заявление за регистрация. В случай, че фондацията е регистрирана по особения ред на закона, за нея ще възникнат задълженията за начисляване, деклариране и внасяне на дължимия данък.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон. Това означава, че за да се възползва от тази възможност A следва да има качеството на данъчно задължено лице, т.е. да осъществява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. В конкретния случай осъществяването на услуги по предоставяне на достъп в парка срещу насрещна престация, когато се извършва редовно, ще съставлява независима икономическа дейност по смисъла на закона, следователно няма да има пречка фондацията да се регистрира по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.10

5_23-22-405/02.03.2011г.КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.10; Фактическа обстановка: Лице е изпълнител по договор за УК по който не е договорено възнаграждение. Лицето не е съдружник в

cnnd