ЗДДС, чл.25, aл. 4,ЗДДС, чл.25, aл. 6,ЗДДС, чл.86

Изх. № 249-34-204
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с вашето писмо на основание чл. 10, ат. 1. т. Ю от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
При осъществяване на строителство, при което е уговорено плащане на отделни етапи на основание чл. 25, ал, 4 т ЗДДС. „при доставка с периодично, поетапно ичи непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6. ал. 2. за всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането с станало дължимо“.
В случаите, когато е получено авансово плащане не възниква данъчно събитие, съгласно чл. 25 от ЗДДС, но съгласно чл. 25. ат. 6 от ЗДДС данъкът става изискуем при получаване па плащането, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.
Задълженията, които възникват за данъчно-задълженото лице, във връзка с изискуемостта на данъка са посочени в чл. 86 от ЗДДС.
В параграфи 7 и 8 от ЗДДС (в сила от 1.1.2007 г.) са регламентирани преходни режими по отношение на доставки, осъществяване при действието на отменения ЗДДС.
Считам, че в описаната от Вас хипотеза не са приложими течи параграфи, а са приложими общите правилата на ЗДДС {в сила от 1.1.2007 г.)
//

Оценете статията

Вашият коментар