ЗДДС, чл.26, aл. 2

1000 -София, бул. “Княз Дондуков” № 52
Изх. № 26-Н-20
ДО
Г-Н ………………………..,
В отговор на отправеното от Вас запитване, постъпило в ЦУ на НАП с писмо вх. № 26-Н-20/11.06.2007 г., Ви уведомяваме следното:
Съгласно чл. 26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
По своята правна същност лихвите могат да бъдат разделени на такива с обезщетителен (компенсаторен) или със санкционен характер.
С обезщетителен характер са тези лихви, които възмездяват страната по договора, която е претърпяла увреждане, вследствие неизпълнение на задълженията от другата страна.
Съгласно чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпени вреди в по-висок размер кредиторът може да иска обезщетение съобразно общите правила.
Лихвите със санкционен характер, т.е тези, които са уговорени като допълнителна санкция (в допълнение към тази, която компенсира неизпълнението на договора и представляват заместваща престация), се включват в данъчната основа.
В писмото си твърдите, че лихвата за забава, която начислявате по различни договори с Ваши клиенти, компенсира единствено лихвите, които дължите по отпуснати Ви кредити, пряко свързани точно с това неизпълнение. Ако това действително е така и може да го докажете със съответните документи, би могло да се допусне, че лихвата за забава е такава с обезщетителен характер по смисъла на чл.26, ал.2, изр.второ от ЗДДС.
Във всеки отделен случай обаче следва да се установяват съответните особености, както и дали действително лихвата е договорена в размер, който кореспондира на извършените разходи, пряко и непосредствено свързани със забавеното плащане.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП //:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »