fbpx

ЗДДС, чл.26, aл. 2

№71-1/29.01.2013г.
чл.26, ал.2 от ЗДДС
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …….,в което е описана следната фактическа обстановка:
През 2008г. сте извършили вътреобщностно придобиване (ВОП) на моторно превозно средство- камион. За извършеното придобиване сте начислили ДДС в размер на 8 000лв. върху данъчна основа от 40 000лв. на основание чл.84 от ЗДДС. През 2013г. Ви предстои да продадете превозното средство за сумата от 20 000лв. на български получател- регистрирано по ЗДДС лице. В тази връзка Ви интересува върху коя данъчна основа следва да начислите ДДС?
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
На основание чл.26, ал.1 от ЗДДС данъчната основа е стойността, върху коятосе начислява или не се начислява ДДС, в зависимост от това дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно разпоредбата на ал.2 от чл.26 от закона, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчикавъв връзка с доставката, от получателя, или от друго лице , определено в левове и стотинки, без данъка по тази закон.
В чл.27 от ЗДДС са определени особените случаи при определяне на данъчната основа. Съгласно ал.1 на чл.27 от закона, считано от 01.01.2012г. данъчната основа е равна на данъчната основа при придобиването на стоката, единствено за доставки на стоки по чл.6, ал.3 и чл.7, ал.4 от ЗДДС. Това са безвъзмездни доставки, приравнени на възмездни за целите на закона, както и трансфери в рамките на икономическата дейност на лицето.
Следователно за доставката на транспортното средство, данъчната основа ще е договореното между страните възнаграждение в размер на20 000лв. без ДДС.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top