ЗДДС, чл.26,ППЗДДС, чл.15

Изх. № 53-04-338
29.06. 2016 г.
чл. 26 от ЗДДС
чл. 15 ППЗДДС
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-338/26.04.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Столична община и ЖСК „A“ са съсобственици на жилищна сграда. На свое заседание Столичният общински съвет (СОС) е взел решение за прекратяване на съсобствеността. Въз основа на решението на СОС кметът на общината е издал заповед, с която е наредил да се прехвърли на ЖСК „A“ правото на собственост върху идеалните части от сградата, собственост на общината, срещу заплащане на сумата от …. лева без включен ДДС. Сумата представлява разликата между пазарната стойност на правото на собственост и стойността на инвестицията, направена от кооперацията. Определена е данъчна оценка на обектите, съставляващи общинската идеална част от правото на собственост върху сградата на стойност …. лева.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да бъде определена данъчната основа на доставката?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Общите правила за определянето на данъчната основа на доставките са регламентирани в чл. 26 от ЗДДС. Според ал. 2 във връзка с ал. 3, т. 1 на чл. 26 от закона данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, получено от или дължимо на доставчика, и се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато такива се дължат. В конкретния случай това означава, че данъчната основа за доставката ще се определи като сума, която е дължима на доставчика съгласно раздел II от приложената заповед на кмета на Столична община. Съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
1. платени са от името и за сметка на доставчика;
2. поискани са от доставчика.
Предвид цитираните разпоредби данъчната основа на доставката на недвижим имот се увеличава с платените от името и за сметка на доставчика данъци и такси, дължими във връзка с тази доставка, когато са поискани (фактурирани) от доставчика на получателя. Поради това, в случай, че дължимите данъци и такси са изцяло за сметка на купувача, общината в качеството си на доставчик, не следва да увеличава данъчната основа, тъй като не е налице хипотезата на чл. 15 от ППЗДДС.
От приложената към запитването заповед на кмета на общината е видно, че задължението за плащане на дължимите ДДС и местен данък е на ЖСК „A“, следователно не са налице условията на чл. 15 от ЗДДС, поради което с платените суми не следва да бъде увеличавана данъчната основа на доставката.
В изложената фактическа обстановка не се откриват основания за определянето на данъчната основа по особен ред. В случай, че такива са налице следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 27 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.113, aл. 1,ЗДДС, чл.25, aл. 8

5 53-00-287/15.06.2011г.ДДС, чл. 113, ал.1ДДС, чл.25, ал. 8В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС на

задълженията на предприятието са приложими правилата на счетоводното и гражданското законодателство, действащи през съответния отчетен период.

ЗКПО – чл.462_2896/20.11.2008г.Във Ваше писмено запитване изх.№……………, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” …………. с вх.№………… е поставен въпроса:Следва ли да се увеличи счетоводния финансов

Разпоредбите на чл.114 и чл.121 от ЗДДС

        Запитването е свързано с прилагането на разпоредбите на чл.121 и чл.114 от ЗДДС и възможността поради големия обем на издавани фактури на хартия, същите

sse