ЗДДС, чл.26,ЗКПО, чл.204, т. 2

1_126/27.07.2010
ЗДДС- чл. 26
ЗКПО – 204, т. 2
По повод Ваше запитване, постъпило в с вх.№ …./ 27.07.2010 г. Дирекция „ОУИ” – ………. изразява следнотопринципно становище:
Описани са следните фактически обстановки:
1. Дружеството ви закупува проектански софтуер, от българско лице, представител на американска фирма, производител на софтуера. За покупката притежавате фактура , издадена от българския ви доставчик, в която е начислен ДДС и съответно е съставен приемо- предавателен протокол.Съгласно предварително сключения договор между вас и българския доставчик, производителя ще ви изплатиконкретно посочена сума, ако вие се регистрирате в уеб сайта и прикачите копие от фактурата и приемо- предавателния протокол.
Поставен е следният въпрос: Следва ли да коригирате данъчната основа на доставката по покупка на проектанския софтуер и ако да- по какъв начин да стане това.
2. Дружеството Ви застрахова живота и работоспособността на всичките си работници и служители. Сумите по полицата са изцяло за сметка на дружеството и застраховката се сключва на база броя на работниците и служителите /не е поименна/, като стойността на човек на месец е под 60лв.
Поставени са следните въпроси:
– Този вид застраховка социален разход ли е?
– Облага ли се с данък върху разходите тази застраховка?
По прилагането на ЗДДС
Видно от представения договор вие закупувате правото на ползване на програмния продукт AutoCAD/ независимо ,че във фактурата като предмет на доставката е описано „програмен продукт”, това е ирелевантно за казуса/.
От описаното в запитването става ясно, че производителя предоставя на крайния клиент/вашето дружество/ намаление в цената на стоките/услугите, продавани от българския му представител, като в този смисъл дистрибуторът няма отношение към направената ви отстъпка. Считаме, че в случая са приложими разпоредбите на пар.1 т.15 от ДР на ЗДДС и получената от вас сума попада в хипотезата на субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Когато предоставените суми са пряко обвързани с цената, те попадат в обхвата на ЗДДС и съгласно чл.26 ал.3 т-2 от закона следва да бъдат включени в данъчната основа.
Съгласно чл. 16 ал.2 от ППЗДДС , финансиранията се подчиняват на правилата наза облагане, приложими за доставките, за които се отнасят. В тази връзкаполучената от вас сума/бонус/ следва да бъде документирана чрез издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС/ чл.81 ал.1 т.6 от ППЗДДС/.
Относно данъчното третиране по ЗДДС в аналогични хипотези е налице и практика на ЕС- решение С-427/98.
По прилагането на ЗКПО
В §1, т.34 от ДР на ЗКПО е дадено следното определение: “социални разходи, предоставени в натура“ са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.
Съгласно чл.204, т.2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи, които са социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и наетите лица. Социалните разходи, предоставени в натура включват иразходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки “Живот“ /чл.204, т.2, буква „а” от ЗКПО/.
Според §1, т.55 от ДР на ЗКПО застраховки “Живот“ са тези по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/: „Застраховки „Живот” са видовете застраховки по раздел І, т.1 и т.3 от Приложение №1 към Кодекса за застраховането /КЗ/, а именно:
„т.1. Застраховка “Живот“ и рента:
а) застраховка “Живот“ с покритие на рисковете “смърт“ или “доживяване на определена възраст“, или “доживяване на определена възраст или по-ранна смърт“;
б) застраховка за пенсия или рента, включваща спестовна част и задължение за еднократни или периодични плащания.
При тези договори застрахователят изплаща фиксирани суми.
т.3. Застраховка “Живот“, свързана с инвестиционен фонд.
Съгласно чл.208 от ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква “а“ в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.
Във връзка със застрахователната полица, приложена към запитването, считаме, че една част от застраховката, сключена от еднолично дружество с ограничена отговорност не е застраховка „Живот” по смисъла на §1, т.55 от ДР на ЗКПО и не попада в разпоредбата на чл.204, т.2, буква „а” от ЗКПО.
Ако разходите по тази сключена „Здравна застраховка” отговарят на определението в §1, т.34 от ДР на ЗКПО за социални разходи, предоставени в натура, тогава същите подлежат на облагане с данък върху разходите в размер на 10% /чл.216 от ЗКПО/ при данъчна основа определена по реда на чл.212 от ЗКПО. Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице и се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът /чл.217, ал.1 и 2 от ЗКПО/.
На основание чл.24, ал.2, т.9 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО.
Съгласно чл. 205 от ЗКПО социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическото лице, се облагат при условията и по реда на ЗДДФЛ.’

Оценете статията

Вашият коментар