ЗДДС, чл.28,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ППЗДДС, чл.21, aл. 1

Изх. № 20-00-130/14.06.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.17, ал.1 и ал.2
чл.28
ППЗДДС, чл.21, ал.1
Българско дружество, което е регистрирано по ЗДДС, ще закупува хранителни продукти от Италия. Дружеството ще изнася закупените стоки в трети страни, които не са членки на ЕС.
Поставените въпроси в запитването са:
– Възможен ли е директен износ от Италия към третата страна или стоките трябва да се доставят в България и оттук да се осъществи износът?
– Ако е възможен директен износ за Италия, какви са придружаващите документи, за да бъде доказан износът и каква е точната процедура за осъществяването на сделката?
Предвид неизяснената фактическа обстановка, както и липсата на приложени към запитването документи, изразяваме следното принципно становище:
По смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2. А по смисъла на ал.2 на чл.17, място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Относно хранителните продукти, които българското дружество ще закупува от Италия, следва да се има предвид, че мястото на изпълнение ще се определи в зависимост от обстоятелството дали същите ще бъдат превозвани или не. Ако към момента на прехвърляне на собствеността върху стоките или към момента, в който се изпраща или започва превозът й към получателя, стоките се намират извън територията на страната, то следва, че мястото на изпълнение на доставката ще е мястото, където се намира стоката-извън територията на страната.
В случай, че стоките ще се превозват директно от България до трета страна, то ще е налице доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната и същата ще е облагаема съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС.
В чл.28 от ЗДДС са посочени случаите, при които е налице облагаема доставка с нулева ставка на данъка, а именно:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
На основание чл.21, ал.1 от ППЗДДС, когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл.28, т.1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
2. фактура за доставката;
3. документ за превоза на тези стоки.

Оценете статията

Вашият коментар