ЗДДС, чл.2,ЗДДС, чл.21

Изх. № 24-34-773
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно : Облагане на извършвани услуги по смисъла на ЗДДС
По повод Ваше запитване , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № …../ 26.09.2007 г., изразявам следното становище:
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че извършвате услуги, като посредничите при сключване и реализиране на стоки на територията на България. Стоките се доставят от дружество, установено на територията на друга държава -членка, към български клиенти.
На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги съгласно чл.2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент от механизма на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Мястото на изпълнение при доставки на услуги е уредено в чл.21 ЗДДС. Съгласно алинея ( 1 ) на чл. 21 ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект- мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключенията от основното правило по чл .21, ал. 1 ЗДДС са посочени в чл. 21, ал. З ЗДДС, съгласно който седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия :
•Получателят е лице, установено извън Общността или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, в която е установен доставчикът;
•Доставяните услуги са услуги, изброени изчерпателно в чл. 21, ал. З, т. 2 ЗДДС
При наличие на кумулативно изпълнение на задължителните предпоставки на чл. 21, ал. З ЗДДС мястото на изпълнение на тази доставка на услуга ще е на територията на третата страна и за доставчика /българското дружество/ няма да възникне основание за начисляване на данък
Видно от приложените копия на договори към отправеното запитване , ЕТ „……..“ извършва посреднически услуги на свои партньори, свързани с доставка на движими вещи. Извършваните услуги са различни от услугите, посочени в чл. 21, ал. З, т. 2 и следователно данъчният режим на тези доставки е съобразно общите разпоредби на ЗДДС, респективно мястото на изпълнение е там, където е установен доставчикът, съгласно чл. 8, чл. 9 вр. чл. 21, ал. 1 ЗДДС и за доставчика възниква основание за начисляване на данък.
Следва да имате предвид, че изразеното становище е принципно и въз основа само на представените в запитването Ви факти и обстоятелства.
//

Оценете статията

Вашият коментар