ЗДДС, чл.3, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 2

Изх. № 94-00-119/03.10.2013 г.
чл. 3, ал. 1, чл. 3, ал. 2, изр. последно от ЗДДС
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” София, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-119 от 13.06.2013 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка.
Вие и съпругата Ви притежавате недвижим имот, който отдавате под наем. Доходите, които ще реализирате от тази дейност през 2013 г. няма да достигнат размер от 50 000 лева. Съпругата Ви е наследила две картини, които възнамерява да продаде, като дохода, реализиран от тяхната продажба, заедно с доходите от наем, ще надвишат сумата от 50 000 лева.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.След придобиването на дохода от продажбата на картините ще възникне ли за съпругата Ви задължение за регистрация по ЗДДС?
2.Ще възникне ли задължение за Вас да се регистрирате по ЗДДС?
По така зададените въпроси, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос
Експлоатацията на материално имущество с цел получаване на редовен доход от него е дейност, която е изрично обявена от чл. 3, ал. 2, изр. последно от ЗДДС за независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС. Поради това, в случай че имотът, който отдавате под наем, е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) по смисъла на чл. 21 от Семейния кодекс (СК), или Вие и съпругата Ви сте съсобственици на имота на друго основание, като осъществяващи независима икономическа дейност Вие и съпругата Ви сте данъчнозадължени лица по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС.
Съпружеската имуществена общност, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс е бездялова – вещта принадлежи общо на двамата съпрузи при равни дялове, като съпрузите имат равни права на владение, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи. На това основание се приема, че всеки от съпрузите притежава част от дохода от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, равна на частта на другия съпруг.
Съгласно изложеното в запитването, съпругата Ви е придобила картините по наследство. Поради това по силата на чл. 22, ал. 1 от СК тя е техен изключителен собственик, а предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от СК, доходът от продажбата на картините ще бъде лично имущество на съпругата Ви.
Относно извършването на разпоредителна сделка с картините същата няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС при условие, че се извършва еднократно, а не редовно и по занятие. В този случай сделката ще попада извън обхвата на ЗДДС и няма да представлява доставка по смисъла на закона.
Предвид гореизложеното при реализиране на облагаем оборот в общ размер на 50 000 лева, за съпругата Ви няма да възникне задължение за регистрация по ЗДДС.
По втори въпрос
В съответствие с изложеното по-горе за Вас също не може да възникне задължение за регистрация по ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар