ЗДДС, чл.3, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 2

Изх. № 23-22-3005
26.10.2012 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗДДС
чл. 3, ал. 2 от ЗДДС
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-22-3005/09.10.2012 г. във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Лицата – X и Y притежават имот – УПИ V 24, 128 от кв. 10, местност A, община A, гр. A. Посоченият имот, с изградени в него гараж и сервиз, се отдава под наем на юридическо лице, в резултат на което лицата са регистрирани по ЗДДС от 2009 г. до настоящия момент. Същите лица притежават и друг имот – УПИ VІ от кв. 11, местност A, община A, гр. A, който не се отдава под наем и няма връзка с формирания оборот за регистрация по ЗДДС на лицата.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да се начислява ДДС при продажбата на недвижимия имот, който не се отдава под наем?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Легална дефиниция на понятието „независима икономическа дейност” е дадена в чл. 3, ал. 2 от ЗДДС – „независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него”.
Когато данъчно задължено физическо лице извършва разпоредителна сделка – продажба на УПИ, то същата няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, при условие, че се извършва еднократно, а не редовно и по занятие. В този случай сделката ще попаднe извън обхвата на ЗДДС и няма да представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС.
При условие, че извършената продажба не е с еднократен характер и води до получаването на редовен доход, то тя ще попадне в приложното поле на ЗДДС и за нея доставчикът следва да начислява и внася ДДС по общия ред на закона.
Преценката дали дадена доставка е част от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице се извършва за всеки случай поотделно в хода на производство по проверка или ревизия в зависимост от конкретната фактическа обстановка.
В конкретния случай, ако продажбата на урегулирания поземлен имот се извършва от Вас като физически лица инцидентно, а не се осъществява редовно или по занятие и не е свързана с облагаемата Ви дейност, то същата не може да се квалифицира като независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »