ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 1

Изх. № 94-00-253/29.11.2012 г.
чл. 3, ал. 2, чл. 96, ал. 1 от ЗДДС
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-253 от 18.10.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Жилищностроителна кооперация (ЖСК) „XXXXX” е изградила жилищна сграда през 1997 г. Към сградата има построен трафопост, който в момента „YYYYY” АД изкупува, в изпълнение на задължението си по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за енергетиката (ЗЕ). На 26.09.2012 г. YYYYY е превело по сметка на кооперацията сума от 133 938.00 лева, която на 29.09.2012 г. кооперацията е превела на търговско дружество с наименование „ZZZZZ”, което е изградило трафопоста. YYYYY изисква да му бъде издадена фактура. Кооперацията не извършва търговска дейност. Към настоящия момент собствениците на обекти в сградата не са снабдени с нотариални актове.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Ще възникне ли задължение за ЖСК да се регистрира по ЗДДС?
По така зададения въпрос, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
ЖСК е специален вид кооперация. Особеностите й се изразяват на първо място в нормативната уредба, като за разлика от общия режим за кооперациите по Закона за кооперациите (ЗК), ЖСК е регламентирана в отделен закон – Закона за жилищностроителните кооперации (ЗЖСК). Една от особеностите на ЖСК е нейната специфична цел – за разлика от кооперациите, които осъществяват търговска дейност по занятие, то целите на ЖСК са по-ограничени, тя се създава за снабдяването на членовете й със собствени жилища, ателиета, гаражи и т.н. Съгласно разпоредбите на чл. 5 и чл. 35, ал. 3 от ЗЖСК, ЖСК са юридически лица, относително трайни формирования, които се прекратяват след като всички членове бъдат снабдени с нотариални актове за отделните обекти в построената сграда. При прекратяването на ЖСК възниква нова правна фигура – етажната собственост. За разлика от положението при ЖСК, която е собственик на цялата сграда, при етажната собственост е налице съвкупност от индивидуално притежавани имоти и идеални части от общите части на сградата. Това следва от разпоредбите на чл. 35, ал. 2, изр. второ от ЗЖСК и чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС). Съобразно изложената фактическа обстановка към момента на отчуждаването на трафопоста участниците в кооперацията не са снабдени с нотариални актове, от което следва, че ЖСК не е прекратена. Поради това, при прехвърлянето на собствеността върху трафопоста ЖСК е в ролята на отчуждаващ собственик, съответно доставчик на стоката. За нея, обаче, не може да възникне задължение за регистрация по ЗДДС. Този извод следва от изискването на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС субектът да притежава качеството данъчно задължено лице и от изложената фактическа обстановка, съгласно която ЖСК не осъществява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, следователно не притежава това качество.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар