ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 3,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.39, т. 1

Изх. № 94-00-244
16.01.2012 г.
ЗДДС,
чл.12, ал.1
чл.39, т.1
чл.96, ал.1, ал.2, ал.3
Регистриран сте в Агенцията по вписванията като лице, упражняващо свободна професия и се осигурявате като самоосигуряващо се лице по ЕГН. Извършвате здравни (медицински) услуги, които по смисъла на чл.39 от ЗДДС, са освободена доставка.
Извършвате и друг вид дейности – консултантски услуги, експертизи и др.
В запитването е поставен въпросът: Трябва ли да включите в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС приходите от здравни услуги, които съгласно чл.39 от ЗДДС са освободени?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона.
Облагаемият оборот, по смисъла на ал.2 на чл.96 от закона, -е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл.46, както и доставките на застрахователни услуги по чл.47.
Също така, съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В чл.39 от ЗДДС са изброени освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки, свързани със здравеопазване. В т.1 е посочено, че освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Във връзка с горецитираната разпоредба, за да се третира дадена доставка като освободена е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
– лицата, които осъществяват доставките да са здравни заведения по смисъла на Закона за здравето (ЗЗ) или лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и
– доставяните услуги да са здравни (медицински), както и пряко свързаните с тях други услуги.
В конкретният случай, извършваните здравни (медицински) услуги по чл.39, т.1 от ЗДДС не участват при формиране на облагаемия оборот за задължителна регистрация по реда на чл.96 от закона., предвид факта, че са освободени доставки.
Що се касае до извършваните от Вас друг вид дейности-консултантски услуги, експертизи и др., то същите нямат характера на освободени доставки. На основание чл.12, ал.1 от закона, тези доставки следва да се третират като облагаеми и при достигане на облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец възниква задължение за регистрация по ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *