ЗДДС, чл.3, aл. 3, т. 2

Изх. № 94-Н-94
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
По повод па постъпило в ЦУ па ИЛИ писмено запитване изразявам следното становище, свързано с прилагането на общите разпоредби на ЗДДС:
Видно от изричната разпоредба на чл.З, ал.З, т.2 от ЗДДС, дейността на физическите лица. които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица. не е независима икономическа дейност. Предвид това, тази дейност е извън обхвата на ЗДДС (не се осъществява от данъчно задължено лице, по смисъла на чл.З. ал.1 от ЗДДС). Дейностите, които не попадат в обхвата на закона не водят до основание за прилагането на правилата и изискванията, регламентирани с него.
Това означава, най-общо казано, че документирането на тези дейности не следва да се извършва с издаването на данъчните документа по чл.112. ал.1 от ЗДДС (фактура, известие към фактура, протокол), които да намират отражение в отчетните регистри и справката-декларация по ЗДДС, а също и да са обвързани със задължението за начисляване на ДДС и приспадане на данъчен кредит.
По повод на дейността но упражняване на свободна професия, ясно е, че са приложими общите разпоредби на ЗДДС. включително и по отношение на частта документиране на доставките.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *