ЗДДС, чл.3, aл. 5,ЗДДС, чл.45

Изх. № 24-34-50
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на запитванията Ви под горния номер. Ви уведомяваме следното:
По първи и втори въпрос – следва ли да бъде начислен ДДС при отдаване под наем на терени – публична или частна общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения?
Вида на собствеността не се отразява върху това дали доставката ще бъде облагаема или освободена. Отдаването под наем на земя е освободена доставка, съгласно чл.45, ал.1 от ЗДЦС, а от изложеното в запитването Ви може да се предположи, че договорите са именно за наем на незастроена земя, върху която ще се поставят подвижни съоръжения.
По трети, четвърти и пети въпрос – следва ли да бъде начислен ДДС при отдаване под наем на преместваеми павилиони, маси, разположени в покрити пазари и щандове?
Както отдаването под наем на съоръжения или постройки, неподвижно закрепени към земята, така и на такива, които могат да се местят, е облагаема доставка – в първия случай на основание чл.45, ал.5, т.2 от ЗДЦС, а във втория – на основание чл. 12, ал.1 от ЗДЦС.
По шести въпрос – следва ли да се начислява ДДС върху таксите за ползване на пазари, тържища и др.?
Дори и да се приеме, че Общинско предприятие «Пазари» действа в качеството на орган на местна власт /за което не разполагаме с доказателства/, таксите, събирани за ползване на пазари и тържища попадат в изключенията на чл.З, ал.5, т. 1 от ЗДДС. а именно – отдаване под наем на търговски площи. Поради това считаме, че и върху тези такси следва да се начислява ДДС, т.к. са налице облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар