ЗДДС, чл.31, т. 1

2_ 356/17.02.2010 г.
ЗДДС чл.31, т.1
Видно от запитването=========ЕООД е дружество, което в основната си дейност се занимава с приготвяне на готова и полуготова храна, предоставяна за клиенти. Посочено е, че през 2010 г. дружеството ще осигурява на борда на самолетите на авиокомпания ===========ЕАД провизии за консумация на борда, като храни, напитки и други стоки и материали. Авиокомпания ==========”ЕАД извършва вътрешни и международни, редовни и чартърни полети от Летище === на което се извършва зареждането с провизии. Авиокомпания =========”ЕАД притежава свидетелство за авиационен оператор. Към запитването е приложено свидетелство за авиационен оператор, а за удостоверяване на обстоятелството, че посочената авиокомпания извършва предимно международни рейсове, прилагате копие от Декларация от ============ и Свидетелство за авиационен оператор.
При така описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Може ли ==========”ЕООД да прилага режима на чл.31, т.1 от ЗДДС като начислява нулева ставка при издаването на фактури в полза на Авиокомпания =========”ЕАД;
2.При условието, посочено в чл.31, т.1 от ЗДДС, че доставката важи за авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, ще има ли разлика в режима на облагане при зареждане на самолети на компанията с рейс до летище в страната и с рейс до летище извън страната;
3.Какви документи е необходимо да притежава дружеството, при условие, че е приложима нулева ставка?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 31 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е:
1. доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.
От направената промяна в чл.31, т.1 от ЗДДС става ясно, че доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на въздухоплавателни средства, ще е облагаема с нулева ставка, когато въздухоплавателните средства се използват от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.
Предвид чл.25, ал.1 от ППЗДДС за доказване на доставката по чл. 31, т. 1 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага с посочените в разпоредбата документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното въздухоплавателно средство;
2. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител – когато направлението е трета страна;
3. фактура за доставката.
Допълнено е също е, че член 31, т. 1 от закона се прилага и за международен рейс в рамките на Общността.
Разпоредбата на чл.31, т.1 от ЗДДС се прилага, когато мястото на доставките е на територията на страната.
Съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Предвид гореизложеното считаме, че при извършване надоставки по чл. 31, т. 1 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на страната, свързани със зареждане на самолети на Авиокомпания ==========АД, с провизии за консумация на борда като храни, напитки и други стоки и материали, предназначени за потребление на борда, независимо от направлението на полета – летище на територията страната или летище извън страната, при наличие на документи, удостоверяващи, че въздухоплавателните средства се използват от авиационната компания предимно за извършване на международни рейсове, включително в общността и документи за доказване на доставките, визирани в чл.25, ал.1 от ППЗДДС, същите ще подлежат на облагане с нулева ставка.

Оценете статията

Вашият коментар